14784. lajstromszámú szabadalom • Pénztárcza

Megjelent 1899. évi jnnlns lió 14-én. MAGY. A KIR. SZABADALMI IFF LF HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 14784. szám. Vl/a. OSZTÁLY. Pénztárcza. RUGE KOLOZS FERDINÁND EDE VASÚTI HIVATALNOK HAMBURGBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 január 4-ike. A jelen találmány tárgyát egy pénztár­cza képezi, mely főké]) aranyérmek, papír­pénzek, vagy értékes okmányok megőrzé­sére használható és alakításánál fogva kevés helyet foglalván el, kényelmesen elrejthető. A mellékelt rajzban a találmány tárgyát képező titkos pénztárczának egy kiviteli alakja van bemutatva, és pedig : 1. ábra perspektivikus előlnézet 2. ábra perspektivikus hátulnézet. 3. ábra keresztmetszet. A találmány tárgyának czélja az, hogy pénz vagy egyéb értéktárgyak számára olyan tartót nyerjünk, mely kevés helyet elfoglalva, a belehelyezett tárgyakat saját rugalmasságánál fogva súrlódás segélyével akként rögzítve, hogy azok elvesztése lehe­tetlen legyen. A pénztárcza anyagául tehát főkép kaucsukszerű szövetek alkalmazandók. A mint az a mellékelt rajz 1.—3. ábráiból kitűnik, a legczélszerűbben legömbölyített élekkel bíró, hosszúkás, keskeny (a) testbe egy ennek egész hosszában végigfutó (b) bevágás van vágva, mely papírpénz vagy egyéb értékes okmányok fölvételére szolgál és a (b) bevágás falainak rugalmassága kö­vetkeztében annak tartalmát állandóan oly nagymérvű súrlódás segélyével fogja körül, hogy annak kihullása, tehát elveszése telje­sen ki van zárva. E súrlódás nagyobbítására a (b) bevágás falai érdesen is készíthetők. Az (a) test mellső falába hasonlóképen a tömör anyagból kihasított kis (c) zsebek (1. és 3. ábrák) vannak vágva, melyek az érczpénzek fölvételére szolgálnak. Nyílásaik esetleg egy (d) szalag által (l.ábra) födhe­tők el, mely az (a) testhez van vulkanizálva és hasonlóképen többé vagy kevésbé rugalmas. Hogy e pénztárczát a czélnak megfelelően bárhol elrejthessük, hátsó oldalán (2. ábra) (e) biztosító tűk, horgok vagy hasonlók van­nak ráerősítve, melyek segélyével az a ruházat bármely nelyén gyorsan, könnyen és észrevehetetlenül megerősíthető, illetőleg ar­ról könnyen és gyorsan leszedhető. A tárcza (a) testének természetesen nem kell föltétlenül egy darabból készítve lennie, hanem több egyes lemez összeragasztása, vulkanizálása segélyével vagy egyéb alkalmas módon is előállítható, föltéve természetesen, hogy ez rugalmasságát nem befolyásolja. SZABADALMI IGÉNY. Pénztárcza értéktárgyak fölvételére, azáltal jellemezve, hogy az egy hosszában be­metszett rugalmas, lapos (a) testből áll, mely mellső oldalán fölhasítás útján ké­pezett (c) zsebekkel van ellátva, míg hátsó oldalára alkalmas (e) kapcsoló szerkezet van erősítve. (1 rajzlap melléklettel.) PALLA6 HÉSZVtNYTÁRSAíÁO NYOMDÁJA »UDAPE®TEN

Next

/
Thumbnails
Contents