14706. lajstromszámú szabadalom • Ernyőzár

LEIRA Ernyó'zár. KLEBER EMIL ÉS WAGNER HENRIK ERNYŐKÉSZÍTŐK BERLINBEN. /V szabadalom bejelentésének napjft 1899 január 2-ika Jelen találmány tárgya egy zárszerkezet tetszés szerinti ernyők számára, mely által az ernyőnek nyitása és zárása tetemesen megkönnyíttetik. Az eddig használatos szer­kezeteknél legtöbbnyire egy, az esernyő­pálczán eltolható és fölfelé hajlított peremmel ellátott hüvely nyer alkalmazást, mely az esernyőváz bordáit tartja fogva. Ha egy ilyen szerkezetű esernyőt nyitni akarunk, akkor első sorban ezen hüvelyt kell a fogantyú felé tolni, hogy az aczélbordák a hüvely befolyása alól fölszabaduljanak. Csak ezután lehet a hüvelyt, melyre a feszítőrudacskák erősítve vannak, fölfelé tolni és az esernyőt kinyitni. A találmány ezélja tehát az, hogy egyet­len mozdítással az aczélbordák szabaddá tétessenek és az ernyő is fölnyíljon. Mellékelt rajzon az 1. és 2. ábra a tulajdonképeni találmány­tárgyat nyitott és zárt helyzetben, a 3. ábra az esernyő egész vázát, a 4. és 5. ábra pedig egy a jelen találmány értelmében készített bordának végét tün­teti föl. A szerkezetet lényegében egy külső (a) hüvely jellemzi, mely a belső és az ernyő nyitására szolgáló (b| hüvelyen eltolhat*') s melyet egy (c) rúgó állandóan az esernyő fogantyúja felé nyom. A külső hüvely közel a fölső végéhez egy lefelé hajlított gyűrűalakú (d) toldattal bír. mely a horogszerűleg kiképezett bordavége­ket tartja. Utóbbiaknak alakja a 4. és 5. ábrán van bemutatva. A bordák végén alkal­mazott horog (e) ferde fölülettel bír, mely az ernyő zárása alkalmával, vagyis akkor, midőn a bordák az esernyőpálczához simúl­nak, a külső hüvelynek ferde (d) gyűrűalakú toldatába ütköznek és a hüvelyt ilyen mó­don fölfelé tolják, úgy hogy az (f) horgok a gyűrűs toldat alá kerülnek, s jelen hely­zetükben fogva tartatnak. Nyitás alkalmával csupán a külső hüvelyt kell az esernyő csúcsa felé tolni, mikor is a horgok (d) toldat alól kiléphetnek. Most úgy a külső, mint belső hüvely fölfelé tol­ható vagyis az esernyő nyitható. Jelen szerkezetnél lényeges azon körül­mény, hogy úgy a bordák szabaddátételéhez, valamint az esernyő nyitásához csak egyet­len mozdítás szükséges, a mivel még azon előny is jár. hogy a bordák az esernyő zárásánál önmaguktól lépnek a zárószerke­zetbe. Miként az 5. ábrából látható, a bordáknak

Next

/
Thumbnails
Contents