14693. lajstromszámú szabadalom • Levéboríték és eljárás annak előállítására

Megjelent 18í>9. évi junius hó 9-én. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 14693. szám. XIII/d. OSZTÁLY. Levélboríték és eljárás annak előállítására ZACH KÁROLY CZUKRÁSZ LINZBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1898 deczember hó 21-ike. Nagy hátrány az eddig alkalmazott levél­borítéknál. hogy az előállításnál nagy része az ahhoz fölhasznált papirosnak mint eleső hulladék többé föl nem használható, miáltal az előállítási költségek természetesen maga­sabbra emelkednek. A jelen eljárás levélborítékok előállítá­sára olyan, hogy a gyártásnál alkalmazás­ban lévő papírnak csak minimuma, lehetőleg kis része válik hasznavehetetlenné. Az eddigi előállítási módnál ^egy-egy boríték­nál körülbelül 50 cma -t tesz ki a többé nem használható papiros-hulladék, míg az nj el­járásnál csak 5 cm2 . A mellékelt rajz az új borítékot ábrázolja, és pedig : 1. ábra. a boríték előállítása végtelen papirosból, 2. ábra, a kész boríték mellső oldalának képe, 3. ábra, a kész boríték hátulsó oldala. Az 1. ábrában a srafirozott helyek az eleső papirost jelentik és a pontozott vona­lak azon vonalakat mutatják, a melyek men­tén a boríték-készítésnél alkalmazott papiros bemetszetik. A boríték, mint azt 1. ábra föltünteti. végtelen papirosból úgy lesz előállítva, hogy arra alkalmas vágógépekkel kiszabatik. Az által, hogy a levélborítékok határvonalai az (a) fölső és (b) alsó részén pontosan ugyanazon görbületi sugárral bírnak, mint a keletkező (c) kivágások, a papirosnak csak azon részei jöhetnek, mint eleső részek, tekintetbe, a melyek az ábrában srafirozva vannak. Azon helyeken, melyek a rajzban ponto­zott vonalakkal vannak rajzolva, a kivágott borítékok össze lesznek hajtogatva az át­hajlítandó (d) rész és a külső részek ragasztó­szerrel be lesznek vonva, az alsó (b) részek, valamint (d) részek pedig elfödetnek. A borí­tékok könnyű kinyitása czéljából ugyan­akkor, midőn az kiszabatik, az (t) élnél egy fonal tétetik be a borítékba. Ez a legegy­szerűbben úgy történik, hogy a fonal hen­gereken át a vágógéphez vezettetik és a boríték-papirral együtt úgy lesz levágva, hogy a kész borítéknál valamivel kiáll. Ha a borítékot ki akarjuk nyitni, a fonal a szél irányban egyszerűen meghúzandó A fonalnak ezen gépies betevése csak ezen borítékmetszésnél lehetséges, miután az (f) él a papiros hosszirányához párhuza­mos. a mi a többi borítékformáknál nem létezik.

Next

/
Thumbnails
Contents