14684. lajstromszámú szabadalom • Siettetőleg és késleltethetőleg beállítható elektromos gyújtószerkezet explóziós gépek számára

Megjelent 1899. évi junius lió <S-án. MAGY SZABADALMI Ti-SZ AB AD ALMI LEIRAS 14684. szám. V/<1,8. OSZTÁLY. Siettetőleg és késleltethetőleg beállítható elektromos gyújtószerkezet explóziós gépek számára. heinle & wegelin gyári czég augsburgban. A szabadalom bejelentésének napja 1898 deczember hó 5-ike. Az explóziós gépek azon hátránnyal bír­nak, hogy megindításuk gyakran nehézsé­gekkel jár, mivel az explózió keverék meg­gyújtása sok esetben igen korán megy végbe. A mellett az üzem szabályossága érdekében is kívánatos, hogy bizonyos kö­rülmények között a gáz és levegő keveré kének meggyújtása a szükséghez képest korábban, vagy későbben eszközöltessék. A jelen találmány tárgyát képező beren­dezés ezt lehetővé teszi. A mellékelt rajz­lap különféle kiviteli alakokban mutatja be ezen berendezést, még pedig az 1., 2. és 3. ábrák oly gépeket ábrázol­nak, melyeknél a meggyújtást állandó áram, míg a 4—10. ábrákon levő gépeknél megszakító szerkezet (mágneses inductor) végzi. A 8—10. ábrákon levő gépek különben állandó árammal is működhetnek. A 3. és 6. ábrán szemléltetett kiviteli alakoknál a korai és késői meggyújtás be­állítása oly módon van a légritkító szelep vezérművével kényszermenetűleg összekap­csolva, hogy késői meggyújtás csak a lég­ritkítással egy időben jöhet létre, míg más­felől korai meggyújtás s egyidejű légritkí­tás lehetetlen. Az (a) hengerben mozgó dugattyú a du­gattyú-rúd és forgattyú közvetítésével a lend­kereket tartó (c) orsót forgásba hozza. Az orsó­nak a lendkeréktől elfordult végére (b) fogas­kerék van ékelve, mely kétszer annyi foggal biró másik (d) fogaskerékbe kapaszkodik s azt forgásba hozza. A (d) kerék tengelyén ülő (m) és (n) bütykök (I) korong közvetítésé­vel a kibocsátó szelep (i) emelőjét működ­tetik, míg a (b) homlokkerékre alkalmazott s nyitott fölületet képező (e) kontaktus (g) rúgóval kapcsolatban a meggyújtást végző áram zárását és megszakítását eszközli. A (g) rúgó oldalt eltolható, míg (e) kontaktus az ábrákból látható módon (f) helyen fer­dén van elmetszve. A szerint, a mint (g) rúgó a gép tengelyéhez közelebb vagy attól távolabb áll, a kontaktushoz annál rövidebb, vagy hosszabb ideig fog súrlódni s ennek következtében a meggyújtás is korábban, vagy későbben következik be. A 2. ábrán folytonos vonalakkal rajzolt helyzet a korai meggyújtásnak felel meg, míg a pontozott vonalak a késői meggyújtásnak megfelelő helyzetet mutatják, (h) az explóziós kama­rába vivő áramvezeték. A 4. és 5. ábrákon levő kiviteli alakoknál, mint már említve volt, az állandó áram helyett (s) mágneses

Next

/
Thumbnails
Contents