14664. lajstromszámú szabadalom • Ablakzár

Megjelent 1899. évi junius hó 8-án. MAGY. jÉj KIR. SZABADALMI ragT HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 14664. szám. VIII/d OSZTÁLY. Ablakzár. GÖDRI ZSIGMOND LAKATOS BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1898 deczember hó 21-ike. Jelen találmány tárgya egy új szerkezetű forgó kiliucses ablak zárra vonatkozik, mely egyszerű szerkezete mellett teljesen meg­bízható zárást nyújt. Mellékelt rajzon az 1. ábra a pajzslemezétől megfosztott zár homloknézetét; a 2. ábra az 1. ábrának x—y vonala irá­nyában vett metszetét; a 3. ábra ugyanoly értelemben, de a re­tesznek más állása mellett vett metszetét; a 4. és 5. ábra pedig részleteknek távlati képeit tünteti föl. Az (a) zárórádra tetszésszerinti módon egy (b) reteszhüvely van erősítve. A retesz­hüvely (4. ábra) két (bl b2) nyúlvánnyal és (b3) retesszel bír. (bl b2) nyúlványok (m ml) hornyai a (c) alkatrész (cl c2) csapjai­nak befogadására szolgálnak. A (c) alkat­rész (c3) hasítékába, a (d) pajzslemezben forgathatólag alkalmazott (g) kilincsrúd (gl) korongjának (g2) csapja nyúlik. (g2) csap a (gl) korongon exczentrikusan van elhelyezve. A (d) pajzslemez sülyesztve van s a sü­lyesztett részében, úgy a (bl b2) nyúlvá­nyok, valamint azoknak hornyaiban forgat­hatólag elhelyezett (c) alkatrész mozgást végezhet. Az egész belső szerkezetet (k) homorú lemez födi el, melynek (kl k2) ré­szében az (a) zárórúd is van ágyazva. Ha a (gl) korongot az 1. ábrán föltüute­tett nyíl irányában forgatjuk, akkor annak (g2) csapja a (c) alkatrészt magával viszi; miután azonban (c) résznek (cl c2) csapjai a (b) hüvely (bl b2) toldatainak hornyaiba nyúlnak, maga a (b) hüvely is fordul saját tengelye körül. A föntiek értelmében (g) rúdra tolandó kilincsnek negyed fordulata elegendő arra, hogy teljes nyitás vagy zárás létre jöjjön Hogy a (g) kilincsrúd saját tengelye irá­nyában való mozgása meggátoltassák, a (gj rúdra egy (1) gyűrű van erősítve, mely a (h) pajzslemez peremére fekszik s így a rúdnak a fönt jelzett irányban való elmoz­dulását lehetetlenné teszi. Ez nagy előny­nek tekinthető, a mennyiben a zárnak (g) kilincsrúdra gyakorolt ütések által való romlását akadályozza meg s így a zárt tar­tósabbá teszi. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Forgó kilmcses ablakzár, jellemezve egy az (a) zárórúdra erősített (bl b2) nyúl­ványokkal és (b3) retesszel bíró (b) hü­vely által, melynek (bl b2) nyúlványain

Next

/
Thumbnails
Contents