14647. lajstromszámú szabadalom • Fűtőtest fürdőkádak és hasonló készülékek számára

Megjelent 189Ö. évi június hó 9-ón. MAGY. tó KIR. SZABADALMI jgg[ HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 14647. szám. II/b OSZTÁLY. Fűtő-test fürdő-kádak és hasonló készülékek számára. PARYCZKO ALFONZ MÉRNÖK VARSÓBAN ÉS L1TYÚSKI LIPÓT FÖLDBIRTOKOS LEMBFRGBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1898 deczember hó 18-ika. Jelen találmány tárgyát oly fűtőtest ké­pezi, melynek segélyével vizet vagy más fo­lyadékot fürdőkádakban vagy hasonló na­gyobb edényekben fölmelegíthetünk. A mellékelt rajzban a találmány tárgyát képező fűtőtest egyik foganatosítási alak­jában és metszetben van föltüntetve. Ezen fűtőtest a lefelé szélesbedő csonka kúp alakjával bíró (a) edényből áll, fölül a hengeres (b) kémény csatlakozik. A tüzelőanyag fölvételére, mely vagy fo­lyós (petróleum, benzin, spiritusz stb.), vagy szilárd (kőszén, barnaszén stb.) lehet, szol­gál az (a) edény. Szilárd tüzelőanyag használatakor czél­szerű az (a) edénybe az (al) rostélyt elren­dezni, melyre a tüzelőanyagot fektetjük. Az égési levegő vezetésére szolgál két vagy több (c) cső, melyek alúl rézsútos nyílásaik­kal az (al) rostély alá érnek. Ezen csövek­nek alsó része az (a) edény, fölső része pedig a (b) kémény alakjával azonos alakkal bír. Ezen csöveknek az (a) edény és a (b) kémé­nyen belül való elrendezése által az égési levegő erősen előmelegíttetik, mielőtt az a rostélyon keresztül a tüzeléshez kerülne, úgy hogy a tüzelőanyagot sokkal jobban le­het kihasználni; ezen elrendezés által a fűtő­test melegátadási képességét is fokozzuk. Használatkor a fűtőtestet a fölmelegí­tendő folyadékba helyezzük, a melyben az úszik; esetleges fölbillenésük megakadályo­zására a készüléket alúl nehéz, tömör vas­vagy ólomlábbal látjuk el. Azonkívül a fűtő­testnek a kéménnyel való összeköttetési he­lyén az (e) tányért is rendezzük el, mely egy­részt szintén megakadályozza a fölbillenést, másrészt pel'g a melegátadás' fi'lületetna­gyobbítja. A kéményen még az (f) födő van elrendezve, melynek segélyével a fűtőtest teljesen elzárható, úgy hogy a tűz égési le­vegő hiányában kialszik. SZABADALMI IGÉNYEK. Fűtőtest fürdőkádak és hasonló készülékek számára, az által jellemezve, hogy a tü­zelőanyag fölvételére szolgáló csonka kúpalak!.al bíró (a) edényben az égési le­vegő vezetésére szolgáló (C) csövek van­nak elrendezve, melyek a gázalakú égési termények, illetőleg a láng által körül­áramoltatnak, mi által az égési levegő erősen előmelegíttetik. (1 rajzlap melléklettel.) PALLAT RÉSZVENVT4B«A6ÁO NYOMDÁJA BUDAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents