14630. lajstromszámú szabadalom • Újítás kürtős hűtőműveken

Megjelent 1899. évi junius lió 5-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 14630. szám. XVIII/c. OSZTÁLY Újítás kürtös hűtó'műveken. IFJ. RUSCHE GUSZTÁV ÁCSMESTER MAGDEBURG-NEUSTADTBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1898 augusztus hó 27-ike. A találmány folyadékok hűtésére és tisz­títására általában használt kürtös hűtőmű­vekre vonatkozik és czélja az, hogy a csör­gedeztető fölületet üzemközben is ki lehes­sen váltani, tehát, hogy az esetlegesen szükségessé való javításokat az üzem meg­szakítása nélkül lehessen végezni. A találmány tárgyát képező hűtőmű a csatolt rajz 1. ábráján függélyes metszetben, 2. ábráján nézetben, 3. ábráján a 2. ábra (A—B) vonala; 4. ábráján ugyancsak a 2. ábra (C—D) vonala szerint metszve van ábrázolva. A kürtös hűtőmű egy (a) szekrényből áll, melyben a (b) csörgedeztető fölületek vannak és mely fölött egy fölfelé megszű­külő (c) kürtő van. Ez a kürtő a (b) föliile­ten lecsörgedező víz lehűlését elősegítő légáramot létesít. A (b) csörgedeztető fölületek, léczezetek, sziták, deszkák, rőzsefonatok stb. által ké­pezhetők. Hogy már most ezeket a fölüle­teket üzemközben is ki lehessen váltani, az (a) szekrény egyik oldalfalán egy elzár ható nyílást alkalmazunk, melyen az oldalt levő (d) vezetéken fekvő (b) fölületeket stb. egyenként kihúzni és ugyancsak egyenkint betolni lehet. Az (a) szekrény elzárása, — mint az a rajzból látható, — különböző módon végez­hető. így pl. erre a czélra fogantyúkkal el látott (e) táblák, (f) ajtók vagy (g) tolóajtók alkalmazhatók. Szükség esetén a berende­zés olyan is lehet, hogy az (a) szekrénynek két oldalt vannak nyílásai, hogy a (b) fölü­leteket oldalt lehessen kivenni. A leírt hűtő fából, téglából vagy fémből készülhet, különben is tetszőlegesen lehet szerkesztve. így pl. a találmány oly hűtők­nél is alkalmazható, melyeknél a csörge­deztetőt tartalmazó (a) rész a (c) kürtőtől különálló részt képez és evvel egy csatorna stb. segélyével van kapcsolva, ép úgy hasz­nálható földalatti hűtőknél is, melyeknél füg­gélyes vagy lejtős csörgedeztető fölületek vannak alkalmazva. SZABADALMI IGÉNY. Újítás folyadékok hűtésére és tisztítására szolgáló kürtös hűtőműveken, mely lé­nyegében abból áll, hogy a csörgedez­tető fölületeket tartalmazó szekrény ol­dalt alkalmazott, ajtók vagy más ha­sonló értékű tagok segélyével elzárható nyílásokkal van ellátva, melyeken a csörgedeztető fölületet képező léczeze­tet, szitákat, deszkákat, rőzseszöveteket stb. szükség esetén a nélkül lehet eltá­volítani, hogy az üzemet meg kellene szakítani. >ALLAS RÉ6ZVÉNYT (MRABÁG NYOMDÁJA BUDAPESTÜL (1 rajzlap melléklettel.)

Next

/
Thumbnails
Contents