14573. lajstromszámú szabadalom • Eljárás bőr cserzésére

Megjelent 1899. évi május lió 31-én. .VAGY. ggjjr KIR. SZABADALMI jgpj f HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 14573. szám. Xl/a. OSZTÁLY. Eljárás bőr cserzésére. KOCH JÁNOS VIKTOB BŐBGYÁBOS WEILDEBSTADTBAN (WÜBTTEMB.). A szabadalom bejelentésének napja 1898 deczember hó 19-ike. A csupán chrómvegyületekkel, vagy chróm­vegyületek és növényi cserzőanyagok együt­tes használatával történő eddig ismeretes cserzési eljárásokkal nem lehetett olyan bőrt előállítani, mely húsos oldalán annyira sima lett volna, hogy «fényezett bőrré» le­hetett volna földolgozni, tehát czipőknél húsos oldalával kifelé nem volt hordható. A chrómbőr további hátránya még az volt, hogy ha egyszer kiszáradt, nem lehetett többé egyenletesen színezni. Az alább leírandó eljárás azonban a chróm- és növényi cserzés egy sajátszerű összekapcsolása folytán oly gyártmány elő­állítását teszi lehetővé, mely nem csak ko­pasztott bőrré, hanem barna és fényesített bőrré is földolgozható s a növenyileg cser­zett barna és fényesített bőröknek, melyek tudvalevőleg a legtöbbre becsült czipő fölső­bőrök, összes előnyeit egyesíti a chrómbőr előnyeivel s a szárítás után is alkalmas a színezésre. Ezen bőr előállítása végett a szokásos módon megtisztított s teljesen mésztelení­tett csupasz bőrök először langyos s aprán­kint erősített bázikus chrómtimsós fürdőben, aztán szintén langyos s fokozódó tömény­ségű bázisos chrómoxychlorid fürdőben jön­nek kezelés alá folytonos mozgatás közben s azután jól kimosva, több szinű utáncser­zésnek vettetnek alá s végül további föl­dolgozásuk a fényesített, illetőleg barna és kopasztott bőrnél szokásos módon történik. Ezen eljárás sajátszerűségét a fürdők sor­rendje és minősége képezi, mert összeha­sonlító kísérletek alapján megállapíttatott, hogy csak a föntebb előadott s alább egy példával megvilágosítandó eljárás által, el­lenben más sorrend mellett, vagy egyik­másik fürdő mellőzésével, valamint az eddig ismeretes cserzési módszerek által épen nem érhető el azon új technikai hatás, mely lehetővé teszi a chrómbőr szívósságával bíró barna, vagy fényezett bőrnek előállítását. Ezen eljárás természetesen egyaránt al kalmazható sima, kopasztott, vagy színes bőr előállítására. Példa: 5 kg. chrómtimsó 15 liter vízben föloldva 5 liter vízben föloldott 2 kg. kal­czinált szódával elegyíttetik s ezen keve­réket lassankint a részben 31°—33°C. hő­mérsékű vízzel megtöltött keverőedénybe öntjük, melyben 30 megtisztított és mész­telenített bőrt körülbelül 4 óra hosszáig mozgatunk. Ezután a bőrök egy második fürdőben hasonló módon kezeltetnek. Ezen fürdő körülbelül 5 liter sósavban feloldott 1 kg. chrómoxydhydrátból áll s addig ve-

Next

/
Thumbnails
Contents