14535. lajstromszámú szabadalom • Minden irányban beállítható és forgatható munkaasztal fúró, hornyoló, fűrészelő stb. gépek számára

Megjelent 1891). évi május lió 29-én. MAGY SZABADALMI Kia HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 145B5. szám. XVI/d. OSZTÁLY. Minden irányba beállítható és forgatható munkaasztal fúró, hornyoló, fürészelő stb. gépek számára. SCHUBEBT PÁL BICHABD GYÁBOS ÉS STELZENMÜLLEB ANDBÁS LAJOS KEBESKEDŐ CHEMNITZBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1898 augusztus hó 24-ike Jelen találmány ezélja fúró, hornyoló, fűrészelő s egyéb gépek munkakörét oly­mértékben kibővíteni, hogy azokon minden­féle hornyoló és fúró munkát végezhessünk s nemcsak négyszögletes, hanem hosszúkás, valamint kerek tárgyaknak, mint fogas­kerekeknek, agyaknak, korongoknak beosz­tását is lehetővé tegyük. Ezen czélt az által érjük el. hogy a munka­asztalt s annak részeit öt irányba beállít­hatólag képezzük. A mellékelt rajzlapon : az 1. ábra az asztal oldalnézete, a 2. ábra fölülnézete, a 3. ábra keresztmetszete s a 4. ábra hosszmetszete. A tartó oszlopon függélyes irányban el­tolható és rögzíthető (a) ágyazás (b) asztal­vezetéket hordja, mely az (a) ágyazásban forgathatóan rendeztetik el és bármely hely­zetében gyorsan rögzíthető s meglazítható. A forgatható asztalvezeték segélyével nem szögletes testekben szögletes irányú fura­tokat hozhatunk létre. A forgatható asztalvezetéken a (d) asztal­ágyazás csavarorsó segélyével vízszintesen eltolható s maga az (e) asztal (f) csap körül forgatható, (g) csavarorsó segélyével az asztalt tetszőleges helyzetben rögzíthetjük. Az (f) csap a (d) asztalágyazásba és foly­tatólagosan a (h) csavaranyába van csava­rolva, úgy hogy a (k) csavarorsó forgatása által az asztalt vízszintes irányban eltol­hatjuk. Az asztal beállítása tehát öt irányban történhetik, és pedig az (a) ágyazás eme­lésével vagy sülyesztésével függélyes irányba állíthatjuk be; a (b) asztalvezeték forgatá­sával vízszintes tengely körül forgathatjuk; a csavarorsó forgatásával vízszintes irány­ban tolhatjuk el s azonkívül a függélyes (f) csap és a tartó oszlop körül is elforgathatjuk. Az asztalágyazásra csavarolt osztókészülék áll az (1) karból (4. ábra), melynek (x) ki­metszésében (m) hüvely függélyes irányban eltolható. Ezen hüvelyben (n) peczek vezet­tetik, mely (y) rúgó nyomása alatt állván, hegyével az asztallap kerületén egymástól tetszőleges távolságokban alkalmazott lyu­kakba nyomul be. A lyukosztás a legfölső sorban a legsűrűbb s az alsó sorok fölé mindinkább ritkul. Egyenes vonalban való osztás czéljából ugyanilyen lyukbeosztást

Next

/
Thumbnails
Contents