14526. lajstromszámú szabadalom • Javítások kutak mentő és tisztító kosarán

Megjelent 181)9. évi május hó 29-én. MAGY. m KIR SZABADALMI JSh HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 14526. szám. XVIII/b. OSZTÁLY. Javítások kutak mentő- és tisztító-kosarán. NYIRÁK GYULA KÖZSÉGI JEGYZŐ ZSÁMBÉKON. A szabadalom bejelentésének napja 1898 május hó 30-ika. A mélyvizű fürdőknél már régóta haszná­latban levő mentő- és tisztítókosarak esz­méjét újabban átvitték a kutakra is. A mentő-és tisztítókosár ezen utóbbi alkalmazásánál a legnagyobb szerep a fölvonó berendezést illeti és az ilynemű készülékek gyakorlati alkalmazásának pusztán az a körülmény állta útját, hogy megbízható, könnyen ke­zelhető fölvonót ilyen mentő kosarakhoz nem szerkesztettek. Jelen találmány tárgya egy fölvonó be­rendezés, mellyel a kút mentő- és tisztító­kosara egy személy által is fölhúzható vagy sülyeszthető és az akként van berendezve, hogy bármely állásában önműködőlég meg­támasztatik. (A) a kosár, melynek (B) kötele vagy láncza a kútkáva jobb- és baloldalán elhe­lyezett (C) keretformájú tartókba beágya­zott (D) görgőkön lesz áthúzva (1. és 2. ábra). Innét a kötél két szárát a kútkáva hátsó vagy mellső oldalának két (f) furatán húzzuk át, úgy hogy a (B) kötél végnélküli lesz és kívül a kútkávát megfekszi, mely­hez, hogy hívatlan egyének meg ne rongál­hassák, hozzá is lakatolható. A kútkáva (f) furatánál egy önműködő csíptető van alkalmazva, mely arra szolgál, hogy ha az esetleg nagy terhet tartalmazó (A) mentő- és tisztítókosarat egy ember húzza föl a (B) kötelet, ha azt a fölhúzás folyamatján eleresztjük, önműködőlég meg­rögzítse és tehát a (B) kosár visszamenését meggátolja. A mellékelt rajz 3. ábrájában a csiptető­készűlék egy példaképeni kiriteli alakja van bemutatva, de ezen csiptetőkészűlék lehet olyan is, mint a rouleauknál van al­kalmazásban vagy bárminő más, már ismert szerkezettel bíró. A rajzban látható csíptető egy az (a) csap körül forduló (K) kallantyú, mely a (B) kö­telet, ha azt fölhúzás közben eleresztjük, az (A) kosár súlyánál fogva az (f) furat falához szorítja és megfogva tartja mind­addig, amíg a (B) kötelet meghúzzuk, vagy a kallantyút a reá erősített (r) karika vagy hurok segélyével az (5) kampóhoz erősítve működő állásából kihoztuk. A mellékelt rajz a leírt szerkezettel biró kutat mutatja; és pedig: az 1. ábra a kút függélyes keresztmet­szete ; a 2. ábra annak alaprajza; a 3. ábra a csíptető részlete.

Next

/
Thumbnails
Contents