14523. lajstromszámú szabadalom • Automatikusan működő gép fonalak összehurkolására és kötésére

Megjelent 181)9. évi május hó 29-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 14523. szám. XIV/a. OSZTÁLY. Automatikusan működő gép fonalak összehurkolására és kötésére. ALBEBT KBYSZAT & C° GYÁBI CZÉG BEBLINBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1898 deczember hó 5-ike A találmány tárgya egy automatikusan működő gép, melynek segélyével fonalakat összehurkolni és egymással összekötni lehet. Ez a gép a fonó- és szövőiparnál sokszor lel alkalmazást, így pl. valamely motollára föltekert fonálnak vagy czérnának egyes, egymástól bizonyos távolságban levő mat­ringokban történő körülkötésénél. Az ily matringok körülkötésére rendesen két fonalat használunk, a fölső és alsó fo­nalat. Az alsó fonalat a motollán oly mó­don húzzuk át, hogy az közvetlenül a mat­ring alsó fölületére fekszik és a matring fonalait keresztezi, míg a fölső fonál egy gombolyagban vagy egy orsón föltekerve az orsótartón van alkalmazva, mely az alsó fonállal szemben föl és le elmozdulhat. Az alsó és fölső fonál összekötése és a matring körültekerése oly módon történik, hogy az orsótartó és a fölső fonál a föl- és lefelé való elmozdulásánál az alsó helyzetében az alsó fonalat körülveszi és egy villa segé­lyével a csévetartóban az egyik oldalról a másik felé mozgattatik. A csévetartó föl­é8 lefelé való mozgása és a fölső fonál csévéjének oldalirányú elmozdulása oly módon történik, hogy az alsó fonalat a fölső fonál tekerje körül, a tekeriiletek száma az által, hogy a csévetartó föl- és lefelé való elmozdulásának számát meg­felelően megszabjuk, könnyen szabályoz­ható. Hogy az alsó fonalat az összekötendő matring körül föltekert fölső fonállal kap­csolni lehessen, az alsó fonalat egy olló­alakú szerszám megfogja és hurokká ala­kítja. Ez a következőkben hurokhúzónak nevezett szerszám ebből a czélból az alsó fonál irányában ide-oda mozog és oly mó­don van berendezve, hogy az alsó fonalat megfoghassa és szabadon bocsájthassa. Azonkívül még részleges forgást is végez het, hogy a kihúzott alsó fonálból képezet hurok két szála egymást keresztezhesse. Az alsó fonál keresztezési pontja fölé a fölső fonálorsónak az ebből a czélból hasí­tékkal ellátott, föl- és lefelé mozgatható tartója fogódzik, úgy hogy ez az alatt, míg az egyik oldalról a másikra, és mialatt az orsótartó föl és le mozog, a rajta levő fölső fonalat az alsó fonálból képezett hurok két szálának keresztezési pontjára tekerje. Ily módon az alsó és fölső fonál összehurkol­tatik és a hurokhúzó által eleresztett alsó fonál meghúzásával csomóvá köttetik. A csomó alakja (hogy a csomó egyszerű-, kettős- vagy különleges módon alakított csomó lesz-e) attól függ, hogy a fölső fonál

Next

/
Thumbnails
Contents