14489. lajstromszámú szabadalom • Nyereg fölfüggesztés kerékpárok számára

Megjelelit 181)9. évi május hó 24-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 14489. szám. XX'c. OSZTÁLY­Nyereg- fölfüggesztés kerékpárok számára. IINBICHS ALBERT ÉS KRÜGER GYULA GYÁROSOK HAMELNBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1898 november hó 28-ika. Jelen találmány tárgyát kerékpárokon eszközlendő oly nemű újítás képezi, melynek czélja a haladásnál előálló rázkódtatásokat a nyeregtartó rúd sajátságos rúgós ágya­zása által úgy felfogni, hogy a gyakran javítást igénylő légabroncsok alkalmazása fölöslegessé váljék. A mellékelt rajzban az újítás tárgya függő­leges kiviteli alakban van ábrázolva, de azért a nyeregtámasz-rúd ferdén is ve­zethető. A (c) nyeregtartó (b) állítógyűrű segélyével (a) nyeregtartó rúdon kellő magasságban beállítható, mely (a) nyeregtartó rúd, a (d) keretösszekötő csőtok toldatában vezetve van és melynek alsó vége (e) csapszöggel a hátsó (f) keretrúdon forgathatólag elrende­zett (g) emeltyű egyik karjára támaszkodik, melynek másik karja (h) tekercsrúgó be­folyása alatt áll, mely rúgó (i) tokban össze­nyomódik. ha (k) nyereg megterheltetik. Ezen befolyásolás épp úgy egy a zárt tokban mozgó dugattyú által eszközölhető, mely légpárnára gyakorolna nyomást. A (h) rúgó támogatására nehéz. ca. 90 klgr.-nál nehezebb kerékpárosok esetére még egy másik (1) rúgó szolgál, mely a (g) rúd egyik karja és a hátsó kerék keret­villájának (m) csapszöge közé könnyen be­akasztható. Ily módon a kerékpározó súlya kedvező áttétel mellett a tekercsrúgókra vivődik át úgy. hogy a menésnél keletkező lökések hatályosan gyöngíttetnek. A nyeregnek ily közvetett, körülbelül 40 ram. kilengése mellett, a kerék a kerékpáros által minden kényelmetlenség nélkül használható, ha azon légcsövek nincsenek s így azoknak minden hátránya kiküszöböltetik SzABADALiMI IGÉNY. Nyeregfölfíiggesztés kerékpárok számára, jellemezve az által, hogy (d) csőtok­toldatban mozgó (a) nyeregtartó rúd alsó végével oly (g) emeltyű egyik karjára támaszkodik, melynek másik karja a keret (i) tokjában lévő (h) rúgó, vagy a zárt tokban mozgó dugattyú behatása alatt áll, esetleg nagy súlyú kerékpárosok esetében még egy másik (1) rúgó alkal­mazható a hátsó emeltyükaron, előbbi tehermentesítésére. 1 rajzlap melléklettel.) DALLAS UÍ8Z VÉNY TÁRSASÁG NYOMDÁJA RUDAPBÍTKN

Next

/
Thumbnails
Contents