14480. lajstromszámú szabadalom • Izzófény-lángzók meggyújtására szolgáló berendezés

Megjeleni 1899. évi május Iió 24-én. SZABADALMI MAGY. ÍK& KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIKAS 14480. szám. II/cl- OSZTÁLY­Izzófény-lángzók meggyújtására szolgáló berendezés. .1011. FBIEDR. WALLMANN & C° CZÉG BERLINBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1898 november hó 10-ike. Ismeretes, hogy a platinasókkal beitatott izzóhálók azon tulajdonsággal bírnak, hogy előzetesen eléggé fölmelegítve, azaz vagy golyóalakú öngyújtótest alkalmazása foly­tán, vagy pedig platina, irídium, palladium, vagy ezen csoport egy más fémének csa­padékából készült gyújtószalag közvetítése mellett a Bunsen-lángzó levegőből és gáz­ból álló keverékét meggyújtják. A platinasókkal ily módon beitatott izzó­hálók azonbau rövid idő alatt elvesztik ezen tulajdonságukat, a minek oka abban kere­sendő, hogy a kereskedésben előforduló platinasók vegyileg nem tökéletesen tiszták. Ennek az a következménye, hogy a lika­csos, beitatott izzótesten idővel keményebb gyújtófölületek jönnek létre s az a meg­gyújtásnál elreped vagy hézagos lesz. Jelen találmány az utóbb említett hiányo­kat akarja kiküszöbölni s oly izzóhálókra vonatkozik, melyek nincsenek platinasóval beitatva. A találmány szerint két, iridiumkorom, vagy platinakorom vagy mindkettőnek ve­gyülékéből készült golyó oly módon illesz­tetik az izzóháló külső oldalára, hogy azzal lazán érintkezzenek s mindegyik egy-egy sodronyra erősíttetik, melyek az izzóháló fölött össze vannak csavarva, vagy pedig azon helyen azbeszttel burkoltatnak be s mely sodronyok közül az egyik tiszta pla­tinából, míg a másik valamely földfémmel vagy alkaliföldfémmel bevont platinából ké­szült. Az izzóháló fölé függesztett ilyen ken­gyelt alkalmazva, a kívül levő öngyújtó golyócskák csakhamar izzásba jönnek s a velők egybekapcsolt sodronyokat szintén izzásba hozzák, úgy hogy a levegő és gáz keveréke az izzóháló fejénél meggyuladhat, mi közben mindkét sodrony, melyek erede­tileg az izzóhálótól elállottak, lassanként szorosan rá feküsznek arra, minek követ­keztében huzamosabb használatnál azon to­vábbi előny származik, hogy mig a bevont platinasodrony tűzálló marad, a tiszta pla­tinasodrony a háló illető oldalán fémes pla­tinacsapadékot alkot, mely a meggyújtást még inkább elősegíti. A mellékelt rajzlapon a találmány egy kiviteli alakja van szemléltetve, még pedig az 1-ső ábrán a készülék a hozzákapcsolt izzóhálóval a használat előtt, a 2-ik ábrán ugyanaz többszöri használat után, a 3-ik ábra a 2. ábrán levő készüléket 90°­kal elforgatva s a 4-ik ábra a készülék azon kiviteli alak-

Next

/
Thumbnails
Contents