14424. lajstromszámú szabadalom • Fogókészülék fölhúzó kosarakhoz

Megjelent 181)0. évi május lió 17-én. HIVATAL SZABADALMI SZABADALMI LEÍR A S 14424 szám. V/Í. OSZTÁLY. Fogó-készűlék fölhúzókosarakhoz. BÁNDEL SÁMUEL KERESKEDŐ ÉS KLINIK CONSTANTIN TECHNIKUS KÖNIGSHÜTTÉBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1898 november hó 23-ika. Jelen találmány tárgyát fölhúzókosarak­hoz és függő-állványokhoz való oly ékfogó­készűlék képezi, mely a fölhúzókosárnak, illetve függőállványnak súlypontja alatt van elrendezve, mi által a súly a legtermésze­tesebb és legelőnyösebb módon lesz föl­fogva. Habár az ékkel működő fogókészű­lékek mint ilyenek már a legjobbak közé tartoznak, minthogy fékezve hatnak és az ékek a fékezés alatt mindig erősebben be­szorúlnak, azért azon körülményre való te­kintettel, hogy eddigi alakjukban csakis a kosár fölött rendezhetők el és csak egy­másba tolódó, kevéssé megbízható tekercs­rúgók alkalmazását teszik lehetővé, míg a jelen találmány tárgyát képező szerkezet biztosan működő és egyúttal a kosár tartá­sára nem szolgáló leveles rúgók alkalmazá­sát teszi lehetővé ; könnyen belátható, hogy ezen fogókészúlékek a mi a működést és szerkezetet illeti, a jelen találmány tárgyát képező fogókészűlékkel szemben lényeges hátrányban vannak. Jelen fogókészűlék el­rendezhető természetesen a kosár fölött is, a midőn fejvezetéknek is alkalmazható. A (h) fogóékek itt közvetlenül egy-egy (s) csavar által részben megfeszített (1) leve­les rúgóra támaszkodnak é's az (i) vezeté­kekben mozognak, mely utóbbiak egyúttal a kosárnak alsó vezetőpofáit képezik. A tel­jesen szabad rúgók fölfelé álló végeikkel egész az ékek vezetőpontjáig érnek; itt ter­mészetesen vasból való vezetősínek alkal­mazandók. Mellékelt rajzon a jelen fogókészűlék egy kiviteli alakja egy fölhúzókosárral kapcso­latban van föltűntetve. 1. ábra a fogókészűlék oldalnézete meg­feszített kötélnél, tehát működésen kívüli helyzetben; 2. ábra a fékezett fölhúzókosár oldal­nézete ; 3. ábra egy részlet függélyes metszete. A fölhúzókosár (A)-val van jelölve s ennek fölső részén szilárd (a) csapágyakba vannak ágyazva a kétkarú (b c) emeltyűk. Az emel­tyűk külső hosszabb (b) karjai az (e) lán­czok által az (F) rúgóházhoz vannak kötve, melyhez az (f) orsó segélyével az (e2) kötél van erősítve. A mód, mellyel az (f) orsó a reája gyakorolt erőt a rúgóháznak átadja, a rajzból világosan látható. Az (e) lánczo­kon és (b c) emeltyűkön kívül az (P) rúgó­ház még egy (K) láncz által is közvetlenül össze van kötve az (A) fölhúzókosárral. A fölhúzókosárnak és esetleges rakományának

Next

/
Thumbnails
Contents