14397. lajstromszámú szabadalom • Újítás nagy olvasztókon és kupolókemenczéken

"egjelent 1899. évi május lió 15-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HlVATAL SZABADALMI LEIRAS 14B97. szám. XII/d. OSZTÁLY. Újítás nagyolvasztókon és kupolókemenczéken. REYNOLDS ALLEYNE MÉRNÖK SHEFEIELDBEN (ANGLIA). A szabadalom bejelentésének napja 1898 november hó 30-ika. Az eddig használt nagyolvasztóknál és kupolókeraenczéknél az érez vagy fém köz­vetetlenül érintkezik a szilárd tüzelőanyag­gal, miáltal a kiolvasztandó, illetve megol­vasztandó termék többé vagy kevésbé tisz­tátalaníttatik. A jelen találmány czélja az érczeket vagy fémeket a nagyolvasztókban vagy kupoló­kemenczékben akképen kezelni, hogy elke­rüljük a szilárd tüzelőanyaggal való érint­kezés folytán föllépő káros hatásokat. E czélból tűzálló anyagból való szélfuvókák­kal közvetetlenül a kemencze feneke fölött éghető gázt és levegőt vezettek be nyomás alatt, mi mellett ez utóbbiak mind a ketten vagy pedig csak egyikük hevítve lehet. Az ezen czélból szükséges berendezések a kemenczék mindenkori sajátlagos építési módjához alkalmazkodhatnak és azért a rajzban föltűntetett kiviteli módozatok csak példáknak tekintendők. Az 1. ábra függélyes metszete, a 2. ábra vízszintes metszete egy kupoló­kemencze egy részének, melyet oldalsó és egymással diametrálisan szemben fekvő gáz­fejlesztők (a rajzon azonban csak egy lát­ható) az éghető gáz és levegő keverékével táplálnak. A 3. és 4 ábra hasonló módon olyan be­rendezést mutatnak, melynél a két diame­trális szélfuvóka táplálására csak egy gáz­fejlesztő van alkalmazva. Az 5. ábra függélyes metszete egy kemencze alsó részének, melyhez a gáz és levegő egy távol eső helytől vezettetik. Az 1. ábrában (C) a knpolókemencze alsó része, melynek (W) fenekén a (H) csapoló lyuk van. (P) egyike a két gázfejlesztőnek, melyek közel a kupolókemenczéhez ennek szemben fekvő oldalain vannak elrendezve. Ezen gázfejlesztők mindegyikénél, melyek közül csak egy van föltűntetve, a fölső tér egy összekötő csatorna révén összekötte­tésben áll a (W) fenék felé lejtős (T) szél­fuvókával, a mely utóbbiba (A2) cső nyúlik bele. A (P) tér alsó részét kitöltő gázfej­lesztő anyag felé az (Al) cső irányul, mely épen úgy mint az (A2) cső az (A) csövön át nyomólevegővel tápláltatik. Az (Al) és (A2) csövek mindegyike el vau látva a (V) szabályozó szeleppel és a (VI) visszacsapó­szeleppel, mely utóbbi megakadályozza, hogy ezen csövekbe esetleg gáz belépjen. A (P) fejlesztő alsó részében fejlődött gáz fönt az összekötőcsatornán keresztül átmegy a lej­tős (T) szélfuvókába és itt benső összeköt­tetésbe lép az (A2) csövön át beömlő és ebben erősen fölhevített nyomólevegővel,

Next

/
Thumbnails
Contents