14327. lajstromszámú szabadalom • Beállítható tűzrács közvetítésével szabályozható gőztúlhevítő

Megjelent 1899. évi május hó 6-áu. MAGY. m KIR. SZABADALMI BM HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 14327. szám. V/e/á OSZTÁLY. Beállítható tűzrács közvetítésével szabályozható gőz-túlhevítő. HENKEL GUSZTÁV GYÁROS WILHELMSHÖHEBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1898 szeptember hó 20 ika. Alábbiakban leírt találmány czélja, oly túlhevítő berendezés létesítése, melynek se­gítségével, lehetőleg csekély térszükséglet, illetőleg a lehető legkisebb fűtőfölület mel­lett aránylag nagyfokú túlhevítés érhető el, miáltal oly kazánoknál is alkalmazható a gőz túlhevítése, melyeknek tűzcsatornái szá­mára a beépítéshez szükséges tér nem áll rendelkezésünkre. Miután ez csakis a tűznek a túlhevítő fűtő föliiletére való igen intenzív hatása által érhető el, vagyis csupán akkor, ha a tűz az előbbinek közvetetten közelében van elhelyezve, a túlhevítő föntartása czéljából okvetlenül szükséges, hogy az a befűtés és üzemszünetek alkalmával a tűznek hatásá­tól megvédessék. Általában a szabályozás­nak lehetőleg tökéletesnek kell lennie. Ezen föntiekben röviden vázolt föladat a mellékelt rajz értelmében, következő módon van megoldva. Egy, a tűzteret közvetetienűl körülövező (a) öntött vas vagy öntött aczél gyűrűbe egy csőtekercs van beöntve. Természetes, hogy öntött vas helyett chamotte is alkal­maznató a csőtekercs bofoglalására, mely utóbbi esetben azonban, tekintve, hogy a chamotte rosz hővezető, nagyobb fűtőfölü­letre van szükség. Magától értetődik, hogy a csatornákkal ellátott öntött vas gyűrűk az említett ková­csolt vasból való kígyós csövek nélkül is alkalmazhatók volnának túlhevítő testekiil, mely esetben azonban azon veszély áll fönn. hogy a kis pórusok, repedések, valamint a diffúzió következtében a gőznek erős föl­hevülése alkalmával gőzveszteség állana be, eltekintve azon technikai nehézségektől melyekkel ily szűk csatornáknak öntvények­ben való előállítása jár. Másrészt, tartósság szempontjából kizártnak tekintendő az, hogy a kígyós cső közvetlenül a tűz hatásának tétessék ki. A kígyós csövek védése czél­jából okvetlenül szükséges azokat tűzál­lóbb anyaggal körülvenni. A nagyobb fémtömegek alkalmazása által továbbá eleje vétetik azon hatásnak, melyet a tűznek új adagolása alkalmával keletkező nagy hőváltozások idéznek elő. Ezen fém­tömegek tehát bizonyos mértékben hő-akku­mulátorok gyanánt szerepelnek. Hogy a tűznek a túlhevítésre gyakorolt hatását fékezhessük, illetőleg tetszés szerint szabályozhassuk, a rostély oly szerkezettel van ellátva, melynek segélyével az egy egyszerű fogantyú által a gyűrűn belül tetszőleges magasságba emelhető, vagy sii­lyeszthető.

Next

/
Thumbnails
Contents