14312. lajstromszámú szabadalom • Füstemésztő tüzelés

Megjelent 1899. évi május hó 3-án. / MAGY. g|J KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 14312 szám. II/C. OSZTÁLY Füstemésztő tüzelés. ERNST KBACKHARDT NACHFOLGER GLASER & GESSNER GÉP­GYÁRI CZÉG BRÜNNBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1898 november hó 10-ike. A találmány tárgyát képező füstemésztő tüzelés lényege abból áll, hogy a tüzelő­anyag elégetésénél keletkező égéstermé­nyek (gázok, füst), az izzó tüzelőanyag réte­gen és rostélyon fölülről lefelé vezettetnek át és ily módon elégettetnek. Ennek következtében tökéletes, minden­féle fűtési czélokra alkalmas füstemésztő tüzelés létesíthető, melynek segélyével azon­kívül még a tüzelőanyag is gazdaságosan használható ki. Lehetségessé válik továbbá eme berende­zés következtében a gyári kémények magas­ságát tetemesen redukálni, minthogy a tü­zeléshez szükséges légáramot exhaustorok, gőzsugárkészűlékek stb. segélyével lehet lé­tesíteni és a füstnélküli égésterményeket kis magasságban elvezetni. A csatolt rajzok a szóban levő füstnél­küli tüzelés több kiviteli módozatát ábrá­zolják, nevezetesen : az 1. ábrán szobakályhára, a 2. ábrán takaréktűzhelyre, a 3. ábrán nyitott kandallóra, a 4. ábrár nedves tüzelőanyaggal fűtött kazántüzelésre, az 5. ábrán ölfával megrakott aknatüze­lésre alkalmazva látható, míg a 6—9 áb­rák a füstemésztő tüzelést gyújtótüzeléssel fölszerelve ábrázolja, nevezetesen a 6. és 7. ábra egy lángcsöves kazán, a 8. és 9. pedig szobatüzelésre alkalmazva, de meg­jegyezzük, hogy az 1—5. ábrán látható ki­viteli módozatoknál ez a berendezés ugyan­csak alkalmazható. A gyakorlatban szobakályháknál és ta­karéktűzhelyeknél egyszerű tüzelés mindig elégséges, míg kazántüzelésnél vagy he­gesztő-, kavaró- és körkemenczéknél az elő­vagy gyújtótüzelést mindig alkalmazni kell. Az 1—5. ábrán látható füstemésztőtüzelés (a) fűtőtere az eddig alkalmazott tüzelőterek­től eltérően nem áll közvetlenül az (s) fűtő­csatornákkal kapcsolatban, hanem ezektől az (r) rostély által van elválasztva, melyet az (o) nyílásokkal ellátott (h) fűtőajtón át rakunk meg tüzelőanyaggal. A levegőt a (h) fűtőajtó föntebb jelzett (o) nyílásain vezetjük be (1., 2., 4., 5. ábra), a 4. és 5. ábrán látható tüzeléseknél pedig azonkívül még az (r2) rostélyokon is. To­vábbá oly czélból, hogy több levegőt is be lehessen vezetni, a falazatban megfelelő (1) csatornákat is lehet alkalmazni. Az elégéshez szükséges levegő az izzó tüzelőanyagon és a rostélyon fölülről lefelé

Next

/
Thumbnails
Contents