14293. lajstromszámú szabadalom • Elektróda elektromos telepek számára és eljárás ennek előállítására

Megjelent 1899. évi április hó 29-én. MAGY. m KIR. SZABADALMI gglffl HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 14298. szám. VII/g. OSZTÁLY. Elektróda elektromos telepekhez és eljárás ennek eló'állítására. THE POROUS ACCUMULATOR COMPANY LIMITED CZÉG LONDONBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1898 julius hó íl-ike. A találmány tárgya egy spirális alakban föltekert, fémből készült szalag, mely má­sodlagos telepek elektródái előállítására, de más oly czélra is alkalmazható, hol adott súlyú fémnek lehetőleg nagy fölűletet kell adni, mint pl. elsődleges elektromos tele­peknél. A találmány tárgyát másodlagos telepek­nél alkalmazva ismertetjük, egyéb czélra való fölhasználhatósága ebből a leírásból is kitűnik. Régóta ismeretes, hogy az elektrolytikus czellák erős áram alkalmazása esetében csak akkor működnek gazdaságosan, ha az elektródák nagy felületen érintkeznek az elektrolyttel. Eme követelésnek, hogy az elekródák az elektrolyttel lehetőleg nagy fölületen érintkezzenek, igen nehezen lehet eleget tenni anélkül, hogy az elektróda mechanikus szilárdságát tetemessen ne csök­kentsük. A szóban levő találmány szerint az által létesítünk nagy érintkezési fölűletet, hogy egy sima vagy hullámos fémszalagot oly módon tekercselünk, hogy a tekercs belsejében egy csőalakú csatorna keletkezzék és a te­kercs egyes tekerületei egymással ne érint­kezzenek. A keletkezett csövet ki lehet ön­teni, úgy hogy a tekercs belsejében egy a tekerületekkel összefüggő, fémes kontak­tusban levő mag keletkezik. A mag helyett a szalag külső élére fekvő szalagok vagy egy áttört vagy át nem tört, a tekercset magába záró és így azt egy merev egésszé egyesítő cső is alkalmaz­ható. Ily tekercsek tetszőleges számban egy keretben egyesíthetők, vagy pedig mind­egyik tekercs külön elektródát képezhet. A csatolt rajzlapon az 1. ábra a tekercs készítésére szolgáló cső oldalnézete, a 2. ábra keresztmetszete. A 3. ábra hét, egy keretben egyesített tekercs által képezett elektródát ábrázol, a 4. ábra egy magra tekercselt szalag, az 5. ábra a megfelelő homloknézet. A 6. ábra külső csikók által fogva tar­tott tekercs, a 7. ábra eme tekercs homloknézete, a 8. ábra két, egy közös magra teker­cselt szalag oldalnézete, a 9. ábra szalag tekercselési módját áb­rázolja nagyobb méretben. Eme tekercselt szalag előállítása leg­czélszerűebben oly módon végezhető, hogy az ólomból vagy más alkalmas fémből ké­szült (a) csövet egy forgatható magra húz­zuk és egy kést alkalmazunk, melyet a

Next

/
Thumbnails
Contents