14272. lajstromszámú szabadalom • Berendezés állítókészülékek két együttműködő csoportjának bizonyos sorrendben való kényszermozgatására

Megjelent 1899. évi április lió 22-én. MAGY. 0Éar KIR. SZABADALMI HIVATA L SZABADALMI LEIRAS 14272 szám. V/a. OSZTÁLY­Berendezés, állító készülékek két együttműködő' csoportjának bizonyos sorrendben való kényszermozgatására. SIEMENS & HALSKE CZÉG BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1898 november hó 1-je. Állító készülékeknél gyakran szükségessé válik, hogy az egyik rész mozgásának ismét­lődése mindaddig megakadályoztassák, míg egy másik rész nem mozgattatott. A moz­gásoknak ily függőségét oly esetekben ne­héz megvalósítani, melyekben nemcsak két egymást kölcsönösen elzáró résszel, hanem több oly csoporttal van dolgunk, melyeknek mozgására nézve azon föltétel áll fönn, hogy az egyik csoport valamelyik elemének mozgása után ugyanezen csoport egy má­sodik elemének mozgása vagy akár ugyan­azon elem mozgásának ismétlődése a másik csoport valamelyik elemének mozgásától függ. így pl. valamely pályaudvar biztosításá­nál meg kell akadályoznunk, hogy egy vonat oly vágányra fusson be, melyet az előző vonat még el nem hagyott. Nem sza­bad tehát valamely a vágányra való befut­hatást jelző jelet mindaddig megismételni, míg a vágány elhagyását megengedő jelzés nem adatott ós a vonat mögött ismét állá­sába nem jutott. Ha több vonal torkol ugyanazon vágányba, akkor a bebocsátó jelzés megismétlését füg­gővé kell tennünk valamely előzetesen meg­adandó kibocsátó jelzéstől. Ilyen függőségek foganatosítására a követ­kezőkben leírt berendezés szolgál. Egy sor mozgató szerkezet, pl. jelző­emeltyűk, vagy pályatolattyúk mindegyi­kének minden mozgásánál egy kapcsoló­kerék egy-egy foggal előbbre forgattatik. Ha ezen kapcsoló-kerék mozgásában meg­akasztatik, akkor ezen összes mozgató szer­kezetek is rögzítve vannak. Ha tehát a kapcsoló-keréknek általában csak fogosztá­sának megfelelő egy egyetlen útat hagyunk, még pedig azáltal, hogy minden más moz­gást ütközők által megakadályoztatunk, akkor könnyen belátható, hogy a záró-ke­rékkel összekötött részeknek csak egyike és ez is csak egyszer mozgatható. — Ezután pedig minden további mozgás ki van zárva, a míg csak a kapcsoló-kerék meg van akasztva. Ha már most az ütközőt egy fogosztás­sal odább toljuk vagy a kapcsoló kereket egy foggal visszaforgatjuk, akkor világos, hogy az említett szerkezetek egyikének egy mozgása ismét előidézhető. Az ütközőnek ezen eltolása ill. a kapcsoló-keréknek vissza­forgattatása már most egy második szer­kezetcsoportnak egy eleme által foganatosít­ható. Ily módon a két szerkezetcsoport között a föntebb említett függőségi viszony áll fönn. Ezen korlátolt mozgású kapcsolódó kerékuek előre- és hátratoló kapcsoló köze-

Next

/
Thumbnails
Contents