14249. lajstromszámú szabadalom • Eljárás czyanvegyületek előállítására a kőszéngázból

Megjelent I 899. évi április hó 22-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 14249. szám. I V/hl. OSZTÁLY­Eljárás cyanvegyületek előállítására a kőszéngázból. SCHRÖDER VILMOS BÁNYAIGAZGATÓ WIEMELHAUSENBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1898 szeptember hó 27-ike. Az ammóniáktól már megtisztított gáznak több analysise azt mutatja, hogy abban köb­méterkint 0.77 g. kéksav (C N H) van. Ha ezt a kéksavat sárga vérlugsó előállí­tására lehetne fölhasználni, az 2 g. kristályos sárga vérlugsónak felelne meg. Oly telepnél, mely naponta pl. 100,000 köbméter gázt szolgáltat, a napi termelés 200 kg., a havi termelés 6000 kg. sárga vérlugsót tehetne. Ennélfogva alkalmas eljárás mellett a cyanvegyületek előállítása a kőszéngázból nagy értékkel birna. Beható kísérletek alapján már most a J cyanvegyiileteknek ferrocyankalium alakjá­ban való lekötését következőképen végzem. Miután a gáz — rendes módon — vas­mentes vízzel táplált ammoniákmosókon vé­gig ment és ez által tetemesen lehűlt, ismét egy záró-scrubberbe jut. A scrubber fölső colonne-jába és ebből a mélyebben fekvő colonne-okba állandóan analysis által meg­állapítandó és a cyantartalomnak megfelelő mennyiségű vaschlorürt tartalmazó víz fo lyik. Az ammonákvíz egy része, úgy a mint az ammoniákmosókból lefolyik és miután külön 10° C-ra vagy ez alá lehűtöttük, a fölülről számított harmadik colonneba s ebből a mélyebben fekvő colonneokba folyik. A két fölső colonne-ban a vaschlorür jelen­léte folytán a gázban még tartalmazott cse­kély ammoniakmennyiség szalmiák és vas­oxydulhydrát illetve vaskéneg (FeS) kép­ződése mellett leköttetik, úgy hogy ammoniak­veszteség, mely még a leggondosabb mo­sásnál is föllép, teljesen ki van zárva. A harmadik és a mélyebben fekvő colon­neokban a vaschlorür az ammóniák folytán a szalmiák és vasoxydulhydrát képződése mellett illetve a gázban és az ammoniakvíz­ben jelenlevő kénhydrogén folytán vaskéneg alakjában szuszpendáltatik a vízben. A gáz kéksava az alacsony 10° C-nyi vagy még alacsonyabb hőfoknál az ammoniákhoz köt­tetik cyanammonium alakjában, ez pedig azután a lebegő vasoxydulhydrátot illetve vaskéneget ferrocyanammoniummá oldja. A ferrocyanammoniumot tartalmazó lefolyó ammoniákvízből külön, a rendes módon tá­volítjuk el az ammoniákot mésztejjel való desztillálás útján, mire a visszamaradó fer­rocyanvegyiileteket valamely vassóval le­csaphatjuk és ismert módon vérlugsóra, kék­festékekre stb. tovább földolgozhatjuk. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás a kőszéngázban levő cyanvegyüle­teknek lekötésére ferrocyanvegyületek

Next

/
Thumbnails
Contents