14242. lajstromszámú szabadalom • Szemétégető kemencze

Megjelent 181)9. évi április hó 19-én. MAGY. tffet KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 14242. szám. II/C. OSZTÁLY­Szemétégető kemencze. WEGENER KÁROLY MÉRNÖK BERLINREN. A szabadalom bejelentésének napja 1898 október hó 17-ike. Jelen találmány tárgyát szemétegető ke­mencze képezi, melynél a szemét a töltő garatból egy a kemencze közepéig érő lej­tős siknak fölső végére esik és ezen egy mechanikus piszkaszerkezet által fokozatosan lejebb szállíttatik, melynek munkasebessége a kemencze változó üzemállapotához képest módosítható. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak egy foganatosítási alakja két egymásra merőleges metszetben van bemutatva. Az (a) csövön beáramló, a kemencze füst­gázai által előmelegített levegőnek egy része az (ao) vezetéken át a (b) szénporkészűlékbe, másik része pedig az (al) vezetéken át a (c) töltő garatnak (co) kamrájába áramlik. A (b) szénporkészűlékből a levegő szénpor­ral terhelten a (bo) nyílásokon át a (d) ke­menczetérbe áramlik; hasonlóképen a (co) kamra is a kemencze fölső részébe torkol. A (c) töltő garat alsó végéhez csatlakozik a lejtős (e) sík, mely krbl. a kemencze kö­zepén az inkább vízszintes (f) kemencze­talpba megy át. A piszkaszerkezet az egy­más mellé helyezett, lefelé álló (go) büty­kökkel ellátott (g) rudakból áll, melyek ex­czentereksegélyével a kemenczén kívül fekvő közös (h) hajtó tengely által mozgattatnak. Ezen (h) tengely oly (iöl nem tüntetett) át­tétel közvetítésével hajtatik, mely lehetővé teszi, hogy a kemencze üzemállapotának megfelelően a (g) rudakat változó sebesség­gel működtethessük és ezáltal a szemetet kisebb-nagyobb sebességgel szállíttassuk le­felé. A (g) piszkarudaknak a hő ellen való megvédése czéljából a rézsútos síkot sűrűn egymás mellett fekvő, víz által átáramolt (i) csövek járják át. A szemét továbbszállítására szolgáló ré­zsútos sík elrendezése folytán a kemencze hosszúra nyúlt alakot vesz föl, miáltal a kemenczetetőnek szerkesztése és javítása igen nagy nehézségekkel jár. A mint a rajz­ból kitűnik, a kemencze bemutatott fogana­tosítási alakjában lapos boltozattal bír, al­katrészei pedig könnyen kicserélhetőkké vannak téve, a mennyiben a tető tartói gya­nánt gyöngén hajlított, vízzel hűtött (k) fém­csöveket alkalmazunk, melyek között czél­szerü alakú és könnyen kicserélhető (1) cha­motte-testek vannak fölfüggesztve. Az égési gázok az (11) huzamcsatornán áramlanak ki, míg a szemétnek el nem éget­hető részei folyós salak alakjában az (n) nyíláson csöpögnek le és alkalmas edényekbe gyűjtetnek. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Szemétégető kemencze, jellemezve azál­tal. hogy a (c) töltő garat egy a kemen-

Next

/
Thumbnails
Contents