14225. lajstromszámú szabadalom • Építkezési czélokra szolgáló öntött czementtömbök előállításához való gép

14225- szám. XVII/d. OSZTÁLY. Építkezési czélokra szolgáló öntött czementtömbök eló'állításához való gép. BEHRENS HUGÓ ÉPÍTÉSZ BERLINBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1898 október hó 5-ike. Megjelent, 185)9. évi április lió 18-án. MAGY. fiit KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEI RAS Az építkezési czélokra szolgáló öntött­czementtömbök előállításánál különös fon­tossággal bír. hogy azoknak oldahölületei teljesen simák és egyenesek legyenek, hogy az ezen tömbökből épített falak úgy kívül, mint belül teljesen oly sima fölűletet nyújt­sanak, melyek a hézagok elsimítása után mindennemű további megmunkálást vagy simí­tást fölöslegessé tesznek s azonkívül men­nél tömörebbek a tömbök fölűletei. annál kevésbbé bocsátják magukba a nedvességet. Azonban az eddigi eljárás szerint forma­szekrényekben előállított öntött czement­tömböknek csak fölső oldalát lehetett kielé­gítő módon megdöngölni és elsimítani, míg alsó oldaluk többé-kevésbbé durva fölűletű és kevésbbé tömör maradt, mivel a cze­mentmassza nem ömlik szét egyenletesen azon lap fölött, melyre a fonnaszekrény he­lyezve van s különösen azon helyeken ma­rad sok hézag, melyek a formaszekrényben lévő s a tömbökben kiképezett csatornák előállítására szolgáló béltestek körül fe­kíisznek. A mellékelt rajzlapokon a 4-ik ábrában egy különálló form .szekrénynek fölülről való nézete van bemutatva, mely az 5-ik ábrá­ban távlatosan föltűntetett czementtömbnek előállítására szolgál. A szekrény áll két (al al) oldalrészből és két (a2 a2) fejrészből, melyek oly módon vannak egymással ösz­szekötve, hogy könnyen szétvehetők azon czélból, hogy közülök az elegendő mérték­ben megkeményedett czementtömböt eltávo­líthassuk. Az oldalrészeknek külön nyílá­saiba beágyazott s legczélszerűbben fémle­mezből előállított (aS) béltestek kissé kúpos hajlással bírnak, hogy könnyen kihúzhatók legyenek. A czementmassza beöntése alkalmával ke­letkező említett hézagokat többnyire dön­gölés által sem lehet kitölteni, mert ezen döngölésnek hatása nem képes a czement­tömegen keresztül egészen az alaplapig ér­vényesülni. Hogy a czementtömbnek ez utóbbi mellett fekvő oldallapját is simává és tömörré tehessük, utánöntést kell alkalmaznunk, erre ismételt döngölést és simítást végeznünk, mely művelethez, hogy a fölűlethez hozzá­férhessünk, természetesen a formaszekrényt előbb át kellett fordítani. Azonban ezen átfordítás — ha eltekintünk is azon nehéz­ségektől, melyekkel a czementtömbök nagy súlya folyton jár — nem történhetik meg a nélkül, különösen ha a czementmassza nem keményedett meg még teljesen, hogy a tömb fölülete meg ne sértődjék, vagy a fordítással velejáró rázkódtatás következté-

Next

/
Thumbnails
Contents