14192. lajstromszámú szabadalom • Az állásból kiforgatható, kagylóalakú abrakjászol

Megjelent 1899. évi április lió lO-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 14192. szaru X/e OSZTÁLY Az állásból kiforgatható, kagylóalakú abrakjászol. BATIC ANDRÁS ÁLLATORVOS FOCABAN (BOSZNIA; A szabadalom bejelentésének napja 1898 november hó 10-ike. Jelen bejelentés tárgya egy különleges szerkezetű abrakjászol, melynek czélja a lovak etetését és itatását rendkívül kényel­messé tenni, az abrak szétszóródását meg­akadályozni és helyet nyerni az által, hogy a jászol az állásból kiforgatható. Ezen abrakkagyló nem, mint rendesen, az állás belső oldalánál helyezendő el, ha­nem annak kijáratánál és oly állásoknál használtatik, melyekben a lovak fejjel a ki­járat felé állanak, illetve melyek vizelet-le­vezető és szemételhelyező készülékekkel vannak ellátva. A mellékelt rajzok által az említett abrak­kagyló szemlélhetővé van téve; áll ez a tiiilajdonképeni abrakkagylóból, a hozzátar­tozó szénakosárból és a kagylót tartó karból. A tulajdonképeni abrakkagyló egy vese­alakú alappal bíró medencze (4. ábra), mely­nek homorú (a) oldala a ló felé vau for­dítva ; ezen behajlás czélja az, hogy a kagyló jobban simuljon a ló testéhez. A kagyló fölső része köröskörül egy fölfelé irányuló hornyolással (b b) bír, mely meg­akadályozza a zab vagy víz kiszórását oly lovaknál, melyek játékból vagy étvágyhiány­ból szájukkal a kagylóban turkálni szoktak. Hogy a széna szétszóródása is nagyobbrészt megakadályoztassék, a kagylóhoz egy ma­gas és sűrű (e c c) rácsozat van erősítve, mely, kivéve a ló teste felé irányuló oldalt, a kagyló egész körületére terjed; eme szénakosár a kagyló domború oldalán a legmagasab és két oldalt a homorú fal felé egy-egy kanyarulatban végződik. A kagyló aljának közepén, a víz le- és bevezetése czéljából, egy erős, sűrűn átlyuk­gatott, tányéralakú (d) középrész van (4. ábra*, mely annak könnyebb tisztogathatása és a netán visszamaradt, élvezhetlen abrak­keverék eltávolíthatása czéljából kiemelhető. Hogy az álláshoz való bejárat teljesen hozzáférhető és szükség szerint teljesen szabad legyen; hogy oly lovaktól, melyek a megmaradt szénával dobálódznak, külö­nösen olyanoktól, melyek a szájba vett za­bot pajkosságból a földön szétszórják, a pazarlás megakadályozása czéljából az ab­rak rendkívül könnyen elvehető legyen ; to­vábbá hogy e kagylókba a víz direkt be- és kivezettessék és a lovakat éjjel a kagylók ne zavarják és az ezektől való megsérülés minden eshetősége megszűnjék, a kagylót egy elforgatható, belül üres s a vízvezeték­kel kapcsolatban álló kar tartja, mely tet­szés szerint, egyszerű vagy összetett kanya­rulattal merőlegesen fölfelé nyúlik. (1. és 2. ábra.) A víz be- vagy kifolyásának tet-

Next

/
Thumbnails
Contents