14179. lajstromszámú szabadalom • Kapcsoló keret kisérletek számára az elektromossági természettan terén

Megjelent 1899. évi április lió lO-én. MAGY. ggj| KIR. SZABADALMI jSh HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 14179. szám. VII/d. OSZTÁLY Kapcsolókeret kísérletek számára az elektromossági természettan terén. SKBOBANEIÍ ANTAL ISKOLAVEZETŐ GEPPEBTSAUBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1898 szeptember hó 7-ike. Jelen találmány tárgyát egy kapcsoló­keret képezi, melynek segélyével lehetővé válik minden fontosabb elektro-fizikai kí­sérletet a legczélszerübb módon úgy be­liogy az egyes ismert szerkezetű készülékek ezen kerethez erösít­alkalmazásához csak segédeszközökre van mutatni, kísérleti tetnek. A kapcsolókeret egészen egyszerű szükség, melyek mindegyike több kísérlet­nél nyer alkalmazást, a kapcsolások igen egyszerűek és könnyen érthetők, úgy hogy a szerkezet főkép taneszköz gyanánt nagy előnnyel alkalmazható. A mellékelt rajzlapokon: 1. ábra a kapcsolókeret elölnézete; 2. ábra felülnézete; 3. ábra az I. ábra A—B vonala szerint vett metszete; 4. ábra a kapcsolókeret oldalnézete; 5. ábra az 1. ábra C—I) vonala szerint vett függélyes metszete; 0—10. ábrák sematikus vázlatok, melyek a kapcsolókeret alkalmazását magyarázzák; 11. ábra egy taneszköz gyanánt alkalma­zandó és elektromos inga segélyével mű­ködtetett órának hátulról való nézete; 12. ábra a magát önműködően szabá­lyozó ívlámpa számára taneszköz gyanánt szolgáló szerkezet egy részének függélyes metszete. A kapcsolókeret (I -IV) falakból áll, me­lyekben az egyes szorítókapcsok, csapágyak átkapcsolok stb. vannak elrendezve. (I) falon, mely két derékszögű (VII) és (VIII) kivágással bír, (L1 L2 L5 és L6) szorítócsavarok, valamint (L9 és L10) csap­ágyak nyernek elrendezést. Ezenkívül emez (I) fal (K18 és K19) kapcsokkal, továbbá az enyszerű (A) kapcsolóhoz tartozó (K5 és K6) kapcsokkal, valamint egy (T) taszter­gombbal van fölszerelve. (II) fal egy derékszögű (IX) kivágással bír és (Kl K2 K14 K15 K16 K17) kap­csokkal, (Lll) csapszöggel és két (S2 Síi) rögzítő csavarral van ellátva, míg a keret belső oldalán ezen (II) falra (K7 és K8) kapcsok vannak erősítve. (III) fal belső oldalán (L2 L4 L7) csap­ágyakkal, (K3 K4) kapcsokkal, továbbá a kapoccsal és horoggal fölszerelt (H) lemez­kével, valamint egy ismert szerkezetű át­kapcsolóhoz tartozó (K9 K13) kapcsokkal, végre (L8) rögzítő csavarral van fölszerelve. (IV) fal végre (K20 és K21) kapcsokkal bír. A két (V ós VI) léczek közül, melyek (I és III) falakat összekötik, az elsőn egy (S2) kontaktcsapocska és egy (II) csapszög,

Next

/
Thumbnails
Contents