14176. lajstromszámú szabadalom • Sokszorosító gép

Megjelent 1899. évi április hó 8-án. MAGY. g|j KIR. SZABADALMI ]|||| HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 14176. szám. IX/e. OSZTÁLY Sokszorosító gép. C. A. MEYER & CI E CZÉG ZÜRICHBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1898 november hó 11-ike. A fekete nyomtatványokhoz eddig hasz­nált sokszorosítógépek többnyire egy vagy két komplikált festékművel vannak ellátva, melyeknek czélja a nyomóhengeren levő negatív megfestése. Eltekintve attól, hogy ezen festékmű mint a gép külön része meg­felelő helyet foglal el, kezelése is körül­ményes és könnyen ad alkalmat az elpisz­kításra. A jelen találmány tárgya olyan sokszoro­sítógép fekete nyomtatványokhoz, melynél ezen hátrányok el vannak kerülve. E czél­ból ezen gépnél a festőalkatrész közvetle­nül a negatív szalagot hordó nyomóhenger kerületén nyugszik, úgy hogy utóbbi for­gása közben a fölvivőhengerekre festéket ad le. melyek azután a maguk részéről át­adják a negatív szalagnak. Ilyen módon a gép szerkezete és kezelése annak legna­gyobb munkaképessége mellett sokkal egy­szerűbb. A mellékelt rajzon : az 1. ábra a gép elölnézete ; a 2. ábra annak jobbról való oldalnézete. Az (1) alaplapon nyugvó (2) szupportban a (3) ellennyomóhenger forgathatóan van ágyazva és el van látva a derékszögű (4) karimakivágással. Ezen kivágásban (5) csap­szögek révén a (3) henger kétoldalú fa­laiban az egy egyoldalú (6) szárnnyal ellátott (7) tengely van forgathatóan el­rendezve, melyet a hengeren kívül levő (8) emeltyű akképen működtet, hogy ha az utóbbinak (9) karja valamely rúgó húzása folytán a tengely középpont felé mozog, a (6) szárny a kivágás szélesebb fölűlete felé forog, ha pedig a (9) kar kifelé mozog, u (6) szárny a nevezett fölülettől eltávolodik. A (6) szárnyon továbbá (10) peczkek vannak elrendezve, melyek, mint később meg fogjuk magyarázni, a (6) szárny külső széle alatt levő papirívek ütközője gyanánt szolgálnak. A hengerkerületnek a (4) kivágást jobb­ról határoló (11) része valamivel mélyebben fekszik, mint a balról határoló rész, azaz az elsőnek sugara kisebb, mint a többi kö­peny fölűlet sugara; ezen rész is egy (12) karima kivágásban végződik. A két (4 és 12) kivágásban a kinyújtott, sima (13) sza­lag végei vannak a hengerhez erősítve, mely szalag az ellenyomóhenger kerüle­tének főrészén terül el. Az ellennyomóhen­ger egyik oldalán (14) fogas tárcsa van elrendezve, mely egy hasonló, a (15) nyomó­hengerre erősített (16) fogastárcsába kapasz­kodik. A (15) nyomóhenger a (17a) nemez­szalagot és e fölött a (17) negatív szalagot hordja, mely mindegyik végével a (18) szo-

Next

/
Thumbnails
Contents