14158. lajstromszámú szabadalom • Újítások kenyérkészítő gépeken

megjelent 18!)í), évi április lió 8-ám. MAGY. É|J KIR SZABADALMI Y||SH HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 14158. szám. I/i. OSZTÁLY. Újítások kenyéi'készítő gépeken. AVEDYK OCTAVE MÉRNÖK BRÜSSZELBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1898 augusztus hó 5-ike A jelen bejelentés tárgyát képező javított kenyérkészítőgép ép úgy, mint az előbbi, ezen találmányra vonatkozó szabadalmak­ban leírt kenyérkészítőgép az antispirál­rendszer alapján, van szerkesztve t. i. a föl­aprító alkatrészek egy, különlegesen alakí­tott és elrendezett csavarmenetekkel biró csavarból és egy ellenkező menetekkel bíró ellencsavarból állanak, melyek a gabona föl­aprítását nem morzsolás útján eszközlik, hanem a lisztszerű magnak, valamint az ezt körülvevő kéregszerű buroknak helyes föl­oldása, koptatása által. A gabona magva a korpa fokozatos lekaparása által csupasszá t itetik és ezután tovább is koptattatik, a mi oly mértékben megy végbe, a mint a gabona a gépben előrehalad, úgy, hogy a gabonamag csaknem teljesen finoman eloszlott állapot­ban jut a fölaprítókészűlék végére, mely a dagasztást végző alkatrészekkel van ellátva, melyek az eloszlatott anyagot egyenletes tésztává alakítják át, miközben a munka­folyamat még különösen az által mozdíttatik elő, hogy rationális vízczirkuláczió alkalinaz­tatik azon falak magasságában, a melyekbe a hámozó spirálisok be vannak metszve. Mellékelt rajzon az 1. ábra a gép hosszmetszetét és a 2. ábra előlnézetét tünteti föl, mely az ellencsavar szerelését mutatja, mely a 3. ábrán részben oldalnézetben van be­mutatva, míg a 4. ábra az ellencsavar keresztmetszetét tünteti föl a vízczirkuláczió csövekkel egye­temben ; 5. ábra a gép hátulnézete; ü., 7. és 8. ábrák a hámozó alkatrészek csavarszerkezetének részletei; 9. ábra a dagasztást végző alkatrészek szerkezetének alaprajza. Mint előbb kifejtettük, a csavar baltelé haladó menetekkel, az ellencsavar pedig, mely azt körülveszi, jobbra haladó menetek­kel van ellátva, vagy pedig megfordítva. A csavar forgásba hozatik, az ellencsavar ellen­ben nyugalmi helyzetében marad. Kifej­tettük már azt is. hogy kétféle spirálisok van­nak alkalmazva, t. i. nagyobb profillal bíró vezető, illetve szállítóspirálisok, melyek a gabonát előre viszik az Archimides-féle csa­varok módjára és kisebb keresztmetszetű közbeeső vagy hámozó spirálisok. Jelen javítás értelmében szerkesztett spi­rálisok elrendezésének különleges volta abban rejlik, hogy a közbeeső spirálisok mene­tei hátulról előre a csavar hosszában foko­zatosan szaporodnak, hogy hámozó hatásu­kat a gabnára oly mértékben gyakorolják, a mint ez a továbbító spirálisok hatása alatt előre halad. A menetek eme szaporodása

Next

/
Thumbnails
Contents