14130. lajstromszámú szabadalom • Javítások önműködő légfékeken

Megjelent 1899. évi márczius lió 29-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 14180. szái n. V/c. OSZTÁLY­Javítások önműködő légfékeken THE NEW-YORK AIB BRAKE C° GYÁRI CZÉG NEW-YOBKBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1898 augusztus hó 28-ika .leien találmánynak ezélja egy oly gyor­san ható önműködő féket előállítani, a mely­nél a fékező erő a segédtartány ban lévő komprimált levegő által fejtetik ki. Ezt az által érjük el, hogy valamely ismert önmű­ködő légféknél, mely egy nyomólégvezeték­ből, egy fékhengerből és egy háromnyílású tolattyúból áll, a mely az útat a aegélytar­tánytól a fékhengerig és a fékhengertől a szabad levegőig elzárja, illetőleg nyitja, olyan berendezést alkalmazunk, a melynek segélyével a segédtartánytól vagy annak egy rekeszétől a fenékhengerig vezető egy má­sodik út könnyen legyen megnyitható. A találmány tárgyát mellékelt rajz tünteti föl, és pedig az 1. ábra a készülék hosszmetszetét a 2. ábra a készülék keresztmetszetét, az 1. ábra (A—A) vonala szerint, a 3. ábra sematikusan tünteti föl a készü­léket azon czélból, hogy valamennyi dolgozó rész egy ábrán legyen látható. Ezen rajzokban (1) a vezénydugattyú, melynek egyik oldalán hengeres mélyedés van. a melybe egy (2) dugattyú beleillik. (3) egy kis nyílás, melyen a levegő át­hatol. hogy mindkét oldalon kiegyenlítse a nyomást. (4) egy kibocsátó tolattyú, mely a fékhengerhez vezető csatorna (5) nyílása és külső levegőhöz vezető csatorna (6) nyí­lása közötti összeköttetést létesíti. (7) azon tolattyú, melynek segélyével a fékhengerhez vezető csatornának a segédtartóba torkoló nyílása (8) nyitva illetőleg elzárva lesz. Ezen (4) és (7) tolattyúk az (1) dugattyú által lesznek a szokásos módon működtetve, vagyis, ha az (1) dugattyú a rajzokon föl­tüntetett állásban van, akkor a fékhenger a szabad levegő számára nyitva van, míg a (7) tolattyú a fékhenger és a segédtartány összekötő nyílását födi be. Ha az (1) dugaty­tyú löketének másik végén van. akkor a segédtartány a fékhengerrel van összekötve, mivel a (7) tolattyú a (8) nyílást szabaddá tette, a (4) tolattyú pedig az (5) nyílást födte be, következésképen fékhenger és külső levegő között az összeköttetés meg­szűnt. (9) egy bő összekötő csatorna a nyomó légvezeték és a (10) és (12) rekeszek között. A (13) szelep a szabad levegőhöz vezető légcsatornát zárja el, ha a (14) dugattyú úgy mozgott, hogy a (15) nyílás szabaddá vált. A (16) rúgó a (13) szelepet ülésére szorítja (17) a (13) szelepen lévő kar, mely a szelep­szekrény falának (18) részéhez támaszkodik, mihelyt a (13) szelep részben nyitva van. (19) egy peczek, mely a (2) dugattyú (20)

Next

/
Thumbnails
Contents