14129. lajstromszámú szabadalom • Félgyártmány patkósarkok előállítására

Megjelent I <S99 évi márczius lió 29-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 14129. szám. XX'b. OSZTÁLY. Félgyártmány patkósarkok előállítására. BÓNAY ÁRPÁD IGAZGATÓ ESCSÉTI RÓBERT MÉRNÖK BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1898 január hó 20-ika A jelen találmány tárgyát oly félgyárt­mány képezi patkósarkak előállítására, mely rendkívül egyszerű módon és nagy töme­gekben olcsón gyártható és mely még a leg­primitívebb szerszámokkal rendelkező kovács­nak is lehetővé teszi, hogy belőle oly patkósarkakat készítsen, a milyenek eddig csak komplikált berendezéssel és kellő szak­értelemmel voltak előállíthatók. Jelen találmány tehát úgy a gyáros, mint a kisiparos, valamint a fogyasztó számára is jelentékeny műszaki és gazdasági előnyöket biztosít. A találmány tárgyát ugyanis oly tetsző­leges hosszaságban és tetszőleges, alkalmas nyersanyagból (legelőnyösebben aczélból vagy folyt-vasból) előállítható rudak képezik, melyeken a patkósarkok fejét képező részek a patkósarkok szárát képező részekkel ak­kéntváltakoznak, hogy ha a rúdat ezen részek mindegyikének felében fölvagdaljuk, teljesen kész patkósarkakat nyerünk, melyeknek sz irára még csak a szokásos csavarmenetet kell vágnunk, hogy azok minden egyéb megmunkálás nélkül a patkókra szerelhetők legyenek. Sőt kívánt esetben még a csavar­vágás is szükségtelenné tehető, a mennyi­ben már a félgyártmány is el lehet látva a szükséges csavarmenettel, úgy hogy az ily félgyártmányt képező rúdon a csavarmene­tes részek a fejrészekkel váltakoznak. A sarkfejnek alakja a jelen találmány lényegével összefüggésben nincsen és így tetszőleges lehet, tehát bármily keresztmet­szettel birhat. Legelőnyösebbnek látszik azonban a három- vagy többszárú csillagos keresztmetszet, mivel ez a sarknak állandóan egyenlőnek megmaradó fölületet biztosít és jelentékeny anyagmegtakarítással jár. A mellékelt rajz a jelen találmány tárgyát képező félgyártmánynak néhány foganatosí­tási alakját tünteti föl. Az 1. ábra oly rudat láttat, mely négy­szárú csillagos keresztmetszettel bíró (a) és körkeresztmetszetű (b) részekből áll. A 2. ábra ugyanaz, háromszárú csillagos kereszetmetszetű részekkel. A 3. ábra (H) keresztmetszetű részekkel. A 4. ábra háromszögletes keresztmetszetű részekkel. Ezen foganatosítási alakok természetesen csakis a találmány lényegének megértetése czéljából és példák gyanánt vannak bemu­tatva. Közös jellemző tulajdonságuk abban

Next

/
Thumbnails
Contents