14088. lajstromszámú szabadalom • Négyzetes síkszita belső fölöntéssel

Megjelent I 899. évi márcziiis hó 30-án. MAGY. gj KII1. SZABADALMI FILL HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 14088. szám. X/i- OSZTÁLY. Négyzetes síkszita belső fölöntéssel. NIKEL GYÖRGY MŰVEZETŐ GEISLJNGENBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1898 október hó 28-ika. A találmány tárgya mellékelt rajzban ábrázoltatott és pedig: 1. ábra függélyes metszet a síkszitán át, 2. ábra alaprajz az 1. ábrához. Annak az ismert elrendezésnek, — mely szerint több szica egymás fölött van alkal­mazva, hogy egy magában zárt szitálási folyamatot egy gépen végezhessünk, — felel meg a négy egymás fölött elrendezett (b d e és g) szita is. A találmány lényeges részét az első (b) szita képezi, mely (a) négyzetalakú szekrény falai által határolt, négyszögű alappal bíró pyramisból áll, s melynek igen csekély magassága van. úgy hogy fölülről nézve négy diagonális szitáéi fut a szitaszekrény derékszögű sarkaihoz, a mellett a szita­fölűlet és fal közé keskeny (bl) csatornák vannak a szekrény fallal párhuzamosan el­rendezve, melyek a (b) szitafölűletről futó durva szitálandó anyagot fölfogják és a sarok­ban levő (í) kivezető csatornához irányítják. A további szitálás (d e és g) szitákon zeg-zugos úton történik, a mennyiben a szitálandó anyag egyszer kivűlről befelé, máskor belülről kifelé megy a négyzetes szitafölűleten át; a sziták átfutása után utószitálas alá nem kerülő termékek (i) gyűjtő fenekek segélyével a négyzetes szek­rény három másik (h hl h2) sarkaiban elvezettetnek. A sziták tisztántartására a szita közép­pontjában alkalmazott függélyes, (1) henger­alakú cső által körülvett (k) csiga, melybe (m) cső által kivűlről ú. n. tisztítóanyagot, durva szemcsés anyagot, pl. borsó, sörét, gummigolyók vezettetnek. Ezen tisztító anyag a köralakú párhuzamos mozgás folytán (1) csőben levő csigapályán fölcsúszik és csövek vagy (ml) köralakú lap által az első (d) lisztszitára szóratik és az összes alatta levő szitákon átfut, mig végre (n) helyen ismert (1) csigacsőbe visszatér. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Köralakú párhuzamos mozgásba hozott négyzetes síkszitánál több egymás alatt levő szitával azon elrendezés, hogy az első (b) szita pyramisalakú és külső szélei és a szekrény függélyes falai között (bl) gyűjtő csatornák vannak beiktatva, melyek a szitakúpról lefutó durvább szitá­landó anyagot fölfogják és az egyik sarokban elhelyezett levezető csatornához irányítják. 2. Az 1. alatti elrendezéssel kapcsolatban az alsó (d e) és (g) lisztsziták termékeinek

Next

/
Thumbnails
Contents