14073. lajstromszámú szabadalom • Számológép

Megjelent 1<SÍ>Í>. évi márczius hó &0-án. MAGY. |{3S3r KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 14073. szám. VII/o. OSZTÁLY. Számológép. SCHLLIVSKY FLRLNCZ TANÍTÓ GLOGGNITZBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1898 szeptember hó 23-ika. Sem az eddigi legszokásosabl) golyó­számológéppel (az úgynevezett orosz készü­lékkel), sem más készülékekkel nem lehet a 4 alapműveleten kívül a törteket és törtek­kel való számolási műveleteket föltüntetni, a nélkül, hogy a készüléket akképen ne kellene komplikálni, hogy ezáltal az áttekin­tés és magától a tanulótól keresztülviendő könnyű kezelés lényegesen ne szenvedne. Megpróbálták, azon golyókat, melyek egy bizonyosművelethez nem szükségesek, melyek az orosz készüléknél egymástól csak tér­belileg vannak elválasztva, tényleg azonban mindig láthatók voltak, födök által a tanuló szeme elől eltakarni, a mi azonban mindig a készülék egyszerűségének rovására ment. A jelen találmány tárgyát képező számoló­gép egyszerűség tekintetében közel áll az orosz számológéphez, daczára hogy ezzel a föltüntetendő számolási művelet tere, külö­nösen azonban a törtekre és ezek természetes fejlődésére is ki van terjesztve. Mint a mellékelt rajz 1. ábrája mutatja, a készülék, az eddig alkalmazott golyókkal szemben, (a) sarkos (parallelopipedikus illetve prismatikus, vagy koczka alakú) testek egy sorozatából áll. melyek egy bizonyos számú vízszintes tengelyen úgy vannak egymás­melleit elhelyezve, hogy ezen testek egyik sík fölülete mindig előre van fordítva. Aján­latos 10 ily test két (b) és (c) csoportban, mindegyik csoportban ötötegymás mellett egy sorban és 2, 5, vagy 10 ily sort egymás alatt elhelyezni, hogy a számteret 20-ig, 50-ig, vagy l()0-ig kiterjesszük. Ezen testek mindegyikének egyik fölülete czélszerűen fekete és ez a számolótestek zérusállását jelöli, míg a többi fölületek különböző szi­liekben vannak előállítva és számokkal, fekete pontokkal, vagy egyéb megjelölésekkel van­nak ellátva. Ha tehát az összes fekete fölü­letek előre vannak fordítva, akkor semmi­nemű szám sem látható; azonban elforgatás által annyi számolótest forgatható előre, a mennyi a szándékolt művelethez szükséges, amidőn bizonyos csoportok (pl. összeadandók és összeg, szorzandók és szorzat, vagy osz­tandó és osztó stb.) megkülönböztetésére különböző szinek alkalmazhatók. Az e mel­lett nem szükséges testek — mivel feketék­teljesen figyelmen kívül maradnak. A számológép egy (d) oldalrekesze több szakaszra van osztva s ezek oly kisebb testek fölvételére szolgálnak, melyek nagy számoló­testeknek 2, 3, 10... egyenlő részre való osztása által keletkeznek és egy egész részei­nek, tehát a törteknek, mint 1 /2 1 /í x /io • • • • föltüntetésére szolgálnak.

Next

/
Thumbnails
Contents