14061. lajstromszámú szabadalom • Gőznyomás-szabályozó alacsony nyomású gőzkazánok számára

Megjelent I8Í»9. évi márczins hó 18-án. MAGY. A KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 14061. szám. V.'e/2. OSZTÁLY Gőznyomás-szabályozó alacsony nyomású gőzkazánok számára. GRONERT KÁROLY MÉRNÖK BERLINBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1898 szeptember hó 17-ike. A jelen találmány tárgyát oly gőznyo­más-szabályozó képezi fűtési, forralási és egyéb czélokra szolgáló alacsony nyomású gőzkazánok számára, mely az égési anyag­nak fogyasztását a gőzfogyasztáshoz képest szabályozva megakadályozza, hogy a gőz­nyomás a kazánban egy bizonyos határ fölé emelkedjék vagy ez alá siilyedjen. A találmány tárgyát képező nyomás sza­bályozó a mellékelt rajzban egyik fogana­tosítási alakjában van bemutatva, a hol is : Az 1. ábra a csővezetékkel összekötött szabályozónak függélyes metszete. A 2. ábra ennek fölűlnézete. A szabályozó hatást az által érjük el, hogy az égési levegőt a tüzelő anyaghoz vezető (R) nyílást és a hideg levegőt a tűzhuzamokba vagy a melléklevegőt a ké­ménybe vezető (Z) nyílást egy kétkarú emeltyűnek karjaihoz erősített szelepek ál­tal egymásután egészben vagy részben el­zárjuk, mely emeltyűnek állása a gőznyo­másnak és a föntartandó gőznyomásnak meg­felelő nagyságú vízoszlopnak hatása alatt álló úszó és ellensúly által szabályoztatik. A szerkezeit a következő : A zárt (G) edényben az (S) úszó van el­rendezve, mely a (d)-nél csapszögekben forgathatóan ágyazott egykarú (c d) emel­tyűn van fölfüggesztve. A (c d) emeltyű a (G) edény födelének szekrényszerű toldataiban fekszik; két (d) csapszöge (vagy esetleg (d) tengelye) ezen szekrény oldalain kifelé nyúl és tömítő sze­lenczék által vagy más módon van tömítve. A (d) csapszög a szekrény külső oldalán a kétkarú (e d f) emeltyűvel áll szilárd összeköttetésben, úgy hogy az a (c d) emeltyűnek az (8) úszó által esetleg előidé­zett lengő mozgását az (e d f) emeltyűre átviszi, mi által (c d és e d) egyenlő moz­gást végeznek. Az emeltyűnek (e) végén az (r) födél van fölfüggesztve, mely az úszó sülyedéskor az (R) nyílást elzárja, A (d f) emeltyűkar a (g) ellensúlyt hordja, mely az úszót legmagasabb állásában meg­tartani képes. A (d f) emeltyűkaron a (z) födél van fölfüggesztve, mely az úszó meg­emelkedésénél a (z) nyílást elzárja. A (G) edény és az (8) úszó az (U) kifo­lyató nyílásig vagyis az (a b) vonalig víz­zel vannak megtöltve úgy hogy az úszó legmagasabb állásában is teljesen a víz alá merül. A (G) edény az (U) kifolyató nyílás fö­lött a kazán gőzterével és az edénynek hi­bát képező űrös oszlopon keresztül a ma­gasabban elrendezett (o) edénnyel közle­kedik.

Next

/
Thumbnails
Contents