14060. lajstromszámú szabadalom • Újítás explóziós mótorokon

Megjelent I 81)9. évi márczius lió 18-án. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 14060. szám. V/d/2. OSZTÁLY. Újítás explóziós mótor okon. BOULIEB JENŐ ÉS THIRION GUSZTÁV MÉRNÖKÖK PÁRISBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1898 szeptember hó 19-ike. Az explóziós motorokra vonatkozó s je­len találmány tárgyát képező újítás lénye­gileg abban áll, hogy a motoroknak hen­gerébe vagy hengereibe a durranó vegyü­lék elrobbanásának pillanatában tetszőleges mennyiségű vizet, vagy más alkalmas fo­lyadékot fecskendezünk be s az ennek nyo­mán támadó gőz feszítő ereje a motornak erőhatását növeli s egyszersmind a hengert vagy hengereket jelentékenyen lehűti. A víznek vagy más folyadéknak ezen be­fecskendezése különböző módon történhetik, úgy külön alkatrészek által működtetett mechanizmusok, mint esetleg magának a durranó vegyülék elrobbanásának hatása alatt önműködőlég ténykedő berendezések közvetítésével. Jelen leírás a találmányi gondolat kivi­teli példája gyanánt oly berendezést tár­gyal, hol a megfelelő folyadéknak ezen be­fecskendezése az utóbb említett eljárás sze­rint a durranó keveréknek a hengerben vagy hengerekben történő elrobbanásának hatása által önműködőlég következik be. A mellékelt rajzlapon az 1. ábra a jelen találmány szerint fölsze­relt explóziós motornak képletes hosszmet­szetét, a 2. ábra ezen önműködő berendezésnek részletrajzát mutatja be függélyes met­szetben. (A) a mótor munka-hengere, (B) a du­gattyú, (C) az (F G) szelepeknek és (H I) differencziális dugattyúknak kamarája. Az (A) hengertérbe bevezetendő folyadék (K) csövön át (G) szelep működése által jut (Gl) kamarába, honnan (I) dugattyú (F) sze­lepen s (J) csövön keresztül (A) hengerbe nyomja. A szívó-nyomó (I) dugattyút a vele összekapcsolt (H) dugattyú működteti, mely az (A) hengerrel (L) cső által közlekedő (Hl) hengerben mozog. Ezen (H) dugattyú (M) tekercsrúgó ha­tása alatt áll, mely az előbbit igyekszik (Hl) hengerbe beszorítani. (H) dugattyúnak külső fölülete (I) dugattyut oly módon veszi körül, hogy ez utóbbi (M) rúgó feszítő ha­tása ellen mozoghat. Az ily módon képezett berendezés mű­ködése a következő : (M) rúgó hatása (H) dugattyút visszaszo­rítja, mely magával ragadja (I) dugattyút is, minek következtében az utóbbi (K) csö­vön és (G) szelepen keresztül bizonyos meny­nyiségű folyadékot szí föl, mely aztán (Gl) kamrában gyűl össze. Azon pillanatban, mi­dőn a robbanás (A) hengerben megtörténik, ennek nyomása (L) csövön keresztül a (Hl)

Next

/
Thumbnails
Contents