14044. lajstromszámú szabadalom • Filokszéra-irtó szer

Megjelent 1899. évi márczius lió 15-én. MAGY. g|| KIR SZABADALMI |J| M HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 14044. szám. X/»>- OSZTÁLY. Fillokszera-írtó szer. CURTI C0NSTANTIN MAGÁNZÓ BÉCSBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1898 október hó 21-ike. Találmányom czélja a fillokszera kiirtása n szőlőtőkének egyidejű föntartása mellett, a megtámadtatás első és második stádiu­mában. Ismeretes és tudományosan megállapított tény, hogy nedves esztendőkben a fillokszera elterjedése csekélyebb, mint száraz esztendő­ben. Az én találmányom ezen a tényen alapszik és a talajban állandó nedvesség föntartását czélozza. A talaj nedvességét föntartom és előidé­zem sónak (konyhasó) alkalmazása által és pedig akképen. hogy a beteg szőlőtőke körül ősszel, télre való elhelyezés előtt, tányér- és teknőalakban a földet eltávolít­juk és ezen gödörben 10—20 1. 3 5°/0 -os konyhasóoldatot öntünk. Ha vízhiány volna, vagy a víznek a helyszínére való hordása nagy nehézségekkel járna, akkor 30 —50 dkg. sónak a gödörbe való rakása is elegendő a melyet azután újra földdel betakarunk. Ezen száraz só a légköri csapadékokban föloldódik és elosztódva behatol a talajba, mi által ott úgyszólván természetes sóoldat keletkezik. Tavasszal, azaz a talaj fölmelegedése után, az előbb einltíett módon ismét sót alkalmazunk oldatban vagy szilárd alakban. Nyár derekán, azaz röviddel a fillokszera szárnyra kelése előtt, ajánlatos az említett százalék mennyiségű sóval, oldott állapot­ban, a kezelést ismételni. Ezen kezelés foly­tán a szőlőtőke nemcsak hogy nem szen­ved kárt, hanem a só egyúttal mint trágya is hat és a beteg szőlőtőke új gyökereket fog hajtani. A sóval telített nedves talaj érintkezésbe jut a fillokszerákkal és ezek­nek tojásaival és már ez is pusztítókig hat a fillokszerákra, különösen pedig ezeknek tojásaira, melyek még a szénkénegezésnek is elentállottak. A hatás tehát kétszeres, egyrészt az állandóan nedvesen tartott talaj folytán, másrészt a sónak közvetetlen ha­tása folytán a fillokszerára és álczáira. Megjegyzem még, hogy nehéz agyagtala­joknál a sóoldat vagy megfelelő mennyiségű száraz só egészen 5%-ig, könnyű talajok­nál pedig egészen 3°/0 -nyi mennyiségig hasz­nálható. Hogy azonban a sónak a talajban való alkalmazása daczára az év folyamán eset­leg meg nem ölt fillokszerák a nyár dere­kán egyrészt ki ne fejlődhessenek és tovább terjeszkedésük megakadályoztassák és álta­lában kártékonnyá ne tétessenek, a szőlőtőkék nyakát szabaddá tesszük és miután a szőlő­tőkét az említett sóoldattal vagy száraz sóval kezeltük, annak nyakát valamely

Next

/
Thumbnails
Contents