14038. lajstromszámú szabadalom • Újítások elektromos gázgyújtókon

Megjelent 181)9. évi márcziiis lió 15-én. MAGY. j||| Kia SZABADALMI JBEF HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 140B8. szám. ll/g- OSZTÁLY Újítások elektromos gázgyújtókon. POST VILMOS GYÁROS ISERLOHNBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1898 október 6-ika. A jelen találmány tárgyát elektromos gázgyujtókon való újítások képezik, melyek egy részről oly szerkezetre vonatkoznak, melynek segélyével a gázcsap nyílása mel­lett egy állandóan égő kis gyujtólángocskát alkalmazunk, más részről pedig magának a gázcsapnak belső berendezésére vonatkoznak. A mellékelt rajzlapon az 1-ső és 2-dik ábrák két egymáshoz derék­szögben álló hosszanti metszetet mutatnak be. hol az 1-ső ábrából a horgony el van hagyva. A 3-dik ábra a fölső hüvelyfödél alatt vett vízszintes metszetet, míg a 4-dik ábra magán a gázcsapnyelven át vett kereszmetszetet mutat be, nagyobbított méretben rajzolva. Hogy a gáznak távolról való meggyújtá­sát elektromágnes által kormányozott csap mellett állandóan égő gyujtólángocska által eszközölhessük, a találmánybeli berendezés­nél nem ágazik ki a főcsővezetékből külön csövecske, mint az eddigi ily fajta beren­dezéseknél volt, hanem az előbbit a szilárd (a) csaphüvelyben forgatható (b) csapnyelv­nek megfelelő mélységű (c) csatornája he­lyettesíti, mely utóbbi közlekedik a csaphii­velynek (d) hosszanti furatával, minek kö­vetkeztében a csapnak bármely állása mel­lett is gáz ömlik a fölül fölcsavarolt (e) gyujtócsőbe s az ott lévő gyujtólángot táp­lálja. A gyujtóláng kisebbé tételére, esetleg teljes elzárására (f) csap szolgálhat. Hogy (b) csapnyelvnek a csaphüvelyben jobb tömítést nyujtsunk, az előbbi kúpos alakkal bír és a gáznak a főlánghoz való átbocsátására a csapnyelv nemcsak egy sor, közben elhelyezett furatokkal van ellátva, mint az eddigi csapok, hanem két (h i) sor ily furatokkal van kiképezve. Ezzel azt ér­jük el, hogy a csapnyelvet kisebb átmé­rővel készíthetjük s kisebb súrlódási fölület mellett a föntebb említett furatok is elegendő kicsiny átmérővel bírhatnak arra, hogy a csaphüvely által teljesen tömítve legyenek s mindazonáltal a furatok, kicsiny átmérő­jük mellett is képesek együttesen elegendő gázmennyiséget magukon átbocsátani.-A fura­tok ezen két sorának megfelelően a csap­hüvely is két (k 1) hosszanti csatornával bír. A csapnak megszakító mozgásának elő­idézésére az erős (n) sarkakkal bíró (m) elektromágnes szolgál, mely előtt egy for­gathatólag ágyazott lapos hasábszerű (o) horgony mozog. Hogy ezen utóbbi az áram kikapcsolása után nyugvó helyzetébe saját súlyánál fogva önműködőlég visszaessék, egy kis (p) nehezékkel van ellátva. Ezen kis

Next

/
Thumbnails
Contents