14033. lajstromszámú szabadalom • Berendezés vasúti járművek csuklós csavarkapcsolásának együtközős kapcsolással való kapcsolására

Meg-jelent 1899. évi márczius hó 146-én. MAGY. SZABADALMI Í SZABADALMI LEÍRÁS 14033. szám. V/b. OSZTÁLY. Berendezés vasúti járművek csuklós csavarkapcsolásának egy ütközó's kapcsolással való kapcsolására. HAGANS KERESZTÉLY LOKOMOTIVGYÁROS ERFURTBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1898 augusztus hó 31-ike. A találmány tárgya főleg oly megfeszíthető kapcsolóberendezések, melyek egyiitközős kapcsoláson alkalmazhatók oly czélból, hogy az ily kapcsolással fölszerelt járművek kö­zönséges kapcsolással fölszerelt járművekkel kapcsolhatók legyenek. A lökés fölvételére ezen másodsorban említett járművek is az egy-ütközős kap­csolásnak megfelelő ütközőkkel vannak el­látva. Az együtközős kapcsolásnál egy beren­dezés van alkalmazva, mely egy beállítható kapcsolótagból áll; ez a kapcsolótag a csa­varkapcsolás vonóhorgába fogódzik és ab­ban az esetben, ha két együtközős kapcso­lással fölszerelt kocsit kell egymással kap­csolni, elfordítható vagy levehető. A csatolt rajz 1, 2 és 3. ábrája egy az együtközős kapcsoláson alkalmazott beren­dezés oldal-, fölül- és elölnézete, a beren­dezés az 1. és 2. ábrán egy csuklós csavar­kapcsolással kapcsolva van ábrázolva. A 4. ábra az új kapcsoló berendezést a közönséges csavarkapcsolás vonóhorgára viszonyítva, abban a helyzetben ábrázolja, melyet az ütköző rúgók teljes összenyomá­sánál, tehát akkor foglal el, mikor a vonó­horog és az együtközős kapcsolás között a távolság a legkisebb. Az 5. ábra két kapcsolt együtközős kap­csolás fölűlnézetét tünteti föl, az új kap­csoló-berendezés oldalt el van fordítva, hogy az egyiitközős kapcsolások kapcsolhatók legyenek. Az együtközős kapcsoláson alkalmazott új berendezés a következő: Az együtközős kapcsolás előtt (lásd az 1. ábrát) egy (Í3) híd van alkalmazva. Erre van a (K) kapcsolótag szerelve, melyet a (Vo) és (Vu) kötések kötnek az együtközős, kapcsoláshoz. A (Vo) és (Vu) kötések a hidat az egyiitkö­zős kapcsolással oldalt, vagy fölül ós alul kap­csolhatják (úgy mint azt megrajzoltuk). Hogy a (K) kapcsolótagot a vonóhorogba mindig, bármekkora távolság van is az egy­ütközős kapcsolás és a csavarkapcsolás kö­zött. be lehessen kapcsolni és hogy a kap­csoló-berendezést meg lehessen feszíteni, a (Vo) és (Vu) kötések oly módon vannak megválasztva, hogy azok hosszát könnyen lehessen változtatni, illetőleg, hogy azokat meg lehessen feszíteni. A rajz szerint pl. a fölső (Vo) kötés van fogakkal ellátva, melyek (Z) fogközeibe az (8) hidat be lehet akasztani, tehát a csavar­kapcsolás vonóhorgától való távolságát oly módon lehet megszabni, hogy a (K) kap-

Next

/
Thumbnails
Contents