14021. lajstromszámú szabadalom • Négyszeres hatású légsűrítő

— 2 -pétől elágazó, az (i) illetve (il) visszacsapó szeleppel ellátott (d2) nyomócsövön a (v) visszacsapó szeleppel bíró (w) gyűjtővel köz­lekedik, melyből a sűrített levegő az (m) nyomóvezetéken vezethető el. Á (b) csövek a megfelelő (n) csőcsonkokon túl meg vannak nyújtva és megnyújtásukon az (ul) szelepekkel vannak ellátva, melyek úgy a (c) hengerek hátsó, mint a (c) hen­gerek mellső kamaráinak szívó szelepeit ké­pezik. Az (n) csőcsonkok torkolata előtt a (b) csövek az (ol) nyomószelepekkel vannak ellátva, melyek a (c) hengerek hátsó kama­ráinak szívószelepeit is képezik. Ép úgy meg vannak nyújtva a (h) csövek, a (c) henge­reg (11) csőcsonkjain túl és a csőcsonkok alatt (u) szívó, fölötte pedig (0) nyomósze­lepekkel ellátva, mely utóbbiak ismét a (cl) hengerek hátsó kamaráinak szívószelepeit képezik. A sűrítő működése a mondottak alapján könnyen érthető. Ha a (c cl) hengerek dugattyúi az (sl) tengely felé mozognak, a (c) hengerek hátsó kamarái a (d b) csöveken és (ol ul) sze­lepeken és a (cl) hengerek mellső kamarái közvetlenül az (11) csőcsonkokon és (u) sze­lepeken levegőt szívnak be, míg a (c) hen­gerek másik kamaráiban lévő levegőt az (0) szelepeken a (h) csöveken, a (cl) hengerek másik kamaráiban lévő levegő pedig az (n) csőcsonkokon és innen az (il) szelepen a nyomóvezetékbe vezettetik. Ugyanez ismét­lődik. ha a dagattyúk az ellenkező irány­ban mozognak, csakhogy ekkor az (u 0) sze­lepek szívják be a levegőt és az (i) szelep vezeti a levegőt el. Hogy a (j) rúgó által lenyomva tartott (3. ábra) (u). illetve (ul) szelepek nyitását és zárását megkönnyítsük, azokat az (e) ex­czenter és annak (el) rúdja által a kellő 1 I pillanatban az (sl) tengelyről az (u ul) sze lepeket kapcsoló (ql vezetékbe ágyalt (ql) kilincsek segélyével oly módon nyitjuk, hogy a (q) vezetéken a (pl) vezetékbe a(p) csúszósín van vezetve, mely az (el) exczen­terrúddal kapcsolva lévén, ide-oda mozog és így horogalakú (t) végeivel egyszer az (u). másszor az (ul) szelepek (ql) kilincseit emeli és így a szelepeket nyitja. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Négyszeres működésű légsűrítő, melynél a (c c) és (cl cl) sűrítőhengerek páro­sával, a tömítőszelenczés végeikkel egy­másfelé fordulva oly módon vannak el­helyezve, hogy két-két (c cl) hengernek egy közös (c2) dugattyúrúdja van, a két párhuzamos (c2) dugattyúrúd pedig a (c3) kereszttengely segélyével van egy­mással kapcsolva, mely keresztrúdhoz a négy hengert egyidejűleg működtető (g) hajtórőd (gl) villája csatlakozik. 2. Négyszeres működésű légsűrítő az 1. igény szerint, melynél a (c c cl cl) hengerek­nek ugyanazon oldalon fekvő kamarái az (i), illetve (il) visszacsapó szelep segé­lyével az (m) nyomóvezetékhez csatla­kozó (d b d2), illetve (dl h d2) csőveze­ték segélyével vannak egymással kap­csolva, mely csővezetékek a hengereknek a tömítőszelenczék felé fordult kamarái­hoz való csatlakozása előtt egy-egy (u) illetve (ul) szívó és egy-egy (0), illetve (ol) nyomószeleppel van ellátva, oly mó­don, hogy az (0), illetve (ol) szelep egy­szer a megfelelő (c cl) hengerek belső kamaráinak nyomószelepeit, másszor pe­dig a megfelelő (c cl) hengerek külső (egymástól elfordult) kamaráinak szívó-1 szelepeit képezzék. (2 rajzlap melléklettel.) PALLA8 RÉSZVÉNY rÁRIASÁO NYOMOAjA BUDAPES TRE

Next

/
Thumbnails
Contents