14005. lajstromszámú szabadalom • Küllő megerősítés kerekek, főleg kerékpárkerekek számára

Meg-jelent 18!M). évi márczius hó 14 én. MAGY. gg| KIR SZABADALMI HS I HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 14005. szám. XX/c. OSZTÁLY. Küllő megerősítés kerekek, főleg kerékpárkerekek számára. FICKELSCHEER KÁROLY TECHNIKUS, RAHMER ZSIGMOND ÉS KRÜGER GYÖRGY GYÁROSOK CASSELBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1898 junius hó 22-ike. A találmány tárgya egy új kiillő meg­erősítés. mely oly kerekeknél használható, amelyek abroncsa a küllőkre, — úgy mint a kerékpárkerekeknél általában szokás — föl van függesztve. A csatolt rajzlapon az új szerkezetű ke­rék van ábrázolva. Az 1. ábra az új küllőkkel ellátott kerék nézete. A mellső oldalon levő küllők — hogy a rajz világosabb legyen teljesen ki van­nak húzva, ellenben a hátsó oldalon levők pontozva vannak ábrázolva. A 2. ábra a kerék metszete, a ábrán pedig a küllő és a kerékagy, illetve keréktalp kapcsolása van nagyobb méretben megrajzolva. A 4. ábra a hozzátartozó részlet. A küllők oly czélból, hogy megfeszíthe­tők legyenek, két (a) drótszálból állanak. A megsodrott drótszálak kettős végét a megfelelően gyűrű alakra esztergályozott kerékagy bevágásaiba akasztjuk be, mintáz a ábrán baloldalt látható, amennyiben a drótvégeket a (b) hüvellyel összefogjuk és azután az agy kivágásaiba befektetjük. A küllők másik végén a megsodrás által egy (c) fül keletkezik, és eme fülek segélyével a küllőket kis horgocskák bevágásaiba akasztjuk, melyek vagy szögecsek segélyé­vel vannak a keréktalpon megerősítve, vagy pedig sűlyesztett fejükkel a keréktalpon át­mennek és csavaranya segélyével rögzittet­nek. A 4. ábra egy ily csavaranyával ellá­tott horgocskát nézetben ábrázol. A feszült­ség egy kis kulcs segélyével szabályozható. Ha a küllőt alkotó két drótszálat megso­dorjuk, a küllőt megfeszíthetjük. Tehát elégséges, ha egy köteg aczéldrótot vagy néhány előkészített küllőt viszünk magunk­kal, hogy a törött küllőt bárhol pótolhassuk. Szükség esetén a küllő rövid időre zsinór­ral is pótolható. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Küllő megerősítés kerékpár és hasonló járművek kerekeinél, jellemezve az által, hogy a kerékagy érintőleges furataiba a küllőt képező (a) drót egyszerűen be van húzva és a drót két ága össze van sodorva és a keréktalppal kapcsolva. 2. Az 1. alatt védett küllő megerősítésnél a küllőknek a keréktalppal való kapcso­lása az által jellemezve, hogy a küllő végén keletkezett fül a keréktalpnak rovátkával ellátott horgocskájába van akasztva. (1 rajzlap melléklettel.) ALLAS FÉSZVÉNYTÁRGASAO MVOMDAjA B U DAFBITB N

Next

/
Thumbnails
Contents