11969. lajstromszámú szabadalom • Önműködő magszóró készülék

Megjelent 1898. évi jnlins hó 30-án. MAGY. KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 11969. szám. X/k. OSZTÁLY. Önműködő magszóró készülék. SÁFSJÖSTRÖMS BRUK CZÉG SÁFSJÖSTRÖMBEN (SVÉDORSZÁG). A szabadalom bejelentésének napja 1898 február hó 18-ika. Az eddig szokásos erdősítési eljárás, akár csemeték ültetése, akár közvetlen vetés által történik is az, tudvalevőleg meglehe­tősen fáradságos és költséges, miért is a magvak szétszóratását gyakran a szélre bizzuk, mely azonban ezen munkát csak bi­zonytalanul és egyenlőtlenül foganatosítja. A jelen találmány tárgyát képező magszóró tehát, melynek segélyével egyetlen munkás egy nap alatt különös fáradság nélkül kö­rülbelül 1.5 hektárnyi, eddig több napi munkát igénybe vevő területet vethet be és mellyel az igen jelentékeny magmegtaka­rításon kívül a természeteshez igen hasonló szórást érhetünk el. erdészeti szempontból nagy jelentőségű találmánynak tekinthető. A mellékelt rajzban a találmány tárgya egy foganatosítási alakjában van bemutatva. Az 1. ábra a készüléknek részben met­szett oldalnézete. A 3. ábra ugyanennek részben metszett hátulnézete. A 4. ábra alulnézet. A 2.. és 5. ábrák részleteket tüntet­nek föl. A készüléket legelőnyösebben egy lemez hátsó részén, a lábunk alatt erősítjük meg, mely czélból megfelelő rögzítő szerkezeteket rendezünk el, így a lemez hátsó részén pl. a b szorító lemezt, mely az a csavar segé­lyével a lábbeli sarkához szorítható, továbbá a lemeznek alsó oldalán elrendezett d ken­gyelpárt, melyen a láb mellső részére csa­tolandó szíjat fűzhetjük át. A készülék, mely természetesen más mó­don is erősíthető a sark alá, az alul nyi­tott <j szekrényből vagy gyűrűből áll, mely a sarokkal mozdulatlanul összeköttetik és az alul zárt f hüvelyt körülfogja, mely a szekrényben vagy gyűrűben föl és alá moz­gatható és a k födéllel van ellátva, miáltal az l kamra képeztetik, mely alsó részében a csúcsban végződő m tövist szorosan körül­fogja, mely a mozgatható hüvely' fenekén és födelén át jár és a hüvely számára szol­gáló vezetékkel van ellátva. Az i spirális rúgó a födélre nyomást gya­korol és az f hüvelyt kifelé nyomni ipar­kodik. A tövisben csaknem a csúcsig érő horony van elrendezve, melyben egy vagy két mozgatható n emeltyű van elrendezve (5. ábra), melyek külső oldaluknak alsó ré­szén be vaunak vágva, vagy akként vannak alakítva, hogy nem töltik ki az egész ho­ronyt; fölül azonban a tövisből kinyúló fok­kal vannak ellátva. A g gyűrűnek vagy szekrénynek belseje az o cső és az ezzel kapcsolt p tömlő által oly magtartállyal van összekötve, melyet a vetőmunkás övére vagy csizmaszárára erő-

Next

/
Thumbnails
Contents