11953. lajstromszámú szabadalom • Hajtókészülék hajók számára

Megjelent 18í>8. évi jnlius lió 28-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 11953. szám. XV/c. OSZTÁLY. Hajtókészűlék hajók számára. FRANKL MÓR TECHNIKUS BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1898 január hó 22-ike. Jelen találmány tárgya egy hajtókészűlék hajók számára. A mellékelt rajz: 1. ábrája a készülék fölülnézete; a 2. ábra az 1. ábra x'—x vonala irányá­ban vezetett függélyes metszet. a 3. ábra a készülék keresztmetszete. A hajtókészűlék, egy a hajó hosszában ágyazott meredek emelkedésű és többmenetű (jelen esetben négymenetű) belső csavar­menettel ellátott a csőből áll. A belső magasemelkedésű csavarmenet hullámvonal alakú keresztmetszettel bír (3. ábra). Ezen a cső, melyet legczélszerűbben öntés által állíthatunk elő, a hajó egész hosszában vagy mint a rajz mutatja, annak csak egy részéig terjed és egy megfelelő kereszt­metszetű szilárdan fekvő a1 csővel kapcsol­ható. Nagyobb hajóknál hasonló módon két vagy több ily a csövet fektetünk egymás mellé. Az a csövek, a hajó mozgási irányá­nak megfelelően, bármely motorikus erővel forgásba hozatnak, a mikor is részben mint csavaranya, de részben az által is hatnak, hogy az a cső belső oldalfalán a csavar­fölület ki- és beugró részei a vízbe ütköznek, mi által arra mozgó haluszonyokhoz hason­lóan hatnak. Ezen hatás következtében az a1 cső által fölszívott vizet a forgó a cső a hajótő folytatásában levő víztömegbe (u. n. hajósodorba) löki mi által erős reak­czióhatás is beáll, mely az a csőnek fönn­tebb említett uszonyhatását támogatja. Az a1 cső azon végén, melyen abba a víz belép, egy a2 tolattyú vagy csappantyú alkalmazható, úgy hogy. eltekintve az a hajtókészűlék forgási sebességétől, a hajó sebességét a csappantyú vagy «2 tolattyú állítása által is változtathatjuk. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Hajtókészűlék hajók számára, mely lé­nyegében egy vagy több meredek emel­kedésű hulámvonalalakú keresztmetszet­tel bíró többiuenetű belső csavarmenettel ellátott, a hajótő irányában forgathatóan ágyazott a csőből áll. 2. Az 1. igénypontban föntartott hajtó­készűléknél az a, illetve a1 cső beömlő nyílása előtt egy csappantyú vagy a2 tolattyú alkalmazása. (1 rajzlap melléklettel.) PALI.A* PÉ8ZVÉNYTÁR6ASÁC. NYOMDÁJA BUDAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents