11949. lajstromszámú szabadalom • Újítás vetőgépekhez való merítő kerekeken

Megjelent 1898. évi július hó 28-án. MAGY. g§| KIR. SZABADALMI J|||H HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 11949. szám. X/a. OSZTÁLY. Újítás vetőgépekhez való merítő kereken. SOMOBJAI FEBENCZ LAKATOSMESTER BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1898 márczius hó 11-ike. Jelen találmány tárgya újítás már ismere­tes merítő kerekeken, mely az eddig alkal­mazott merítő kerekektől, melyeknél minden egyes sornak megfelelően külön merítő szerkezet van elrendezve, annyiban külön­bözik, hogy két-két sornak megfelelő két merítő kerék egy közös szelenezébe, csuklós emeltyű szerkezet segélyével egyidejűleg csúsztatható be és így két sornak egy közös merítő szerkezet felel meg különböző mag­nemeknek tetszés szerinti mennyiségben való vetése széljából. Mellékelt rajzban van bemutatva ezen találmány, és pedig: 1. ábrában a 2. ábra x—x vonala irányá­bani metszetben ; 2. ábrában az 1. ábra y—y vonal irányá­bani metszetben az emeltyű szerkezettel; 3. ábrában a merítő kerekek teljesen kihúzott állapotban; 4. ábrában ugyanaz teljesen betolt álla­potban. Az A tengelyre szilárdan van fölékelve B szelencze, a két oldalt elrendezett C merítő kerekek pedig lazán; minél fogva ezen merítő kerekek az A tengelyen előre­hátra csúsztathatók és így a B szelenezébe többé-kevésbbé betolhatok a vetőmag minő­ségének, illetve a vetés mennyiségének meg­felelőleg. A meritő kerekeknek ezen eltolását egy csuklós emeltyű szerkezettel eszközöljük. Ezen szabályozó emeltyű czélszerűen oly módon szerkeztetik, hogy egyidejűleg lehes­sen eszközölni mindkét merítő keréknek a közös szelenezébe való betolását. Ezen czél elérésére az emeltyű szerkezete a következő : A C merítő kerék agyába D hornyolatok vannak elrendezve, melyekbe a villában végződő E E1 egykarú emeltyűnek E peczekje illeszkedik. Ezen E E1 emeltyűk forgási pontja G-nél van. A H szilárd ten­gelyen elrendezett I karnak K K1 pontjai­hoz csuklósan vannak erősítve L L1 karok, melyek viszont az E E1 emeltyűkkel MM1 pontokban vannak csuklósan összekötve. Az I kar N vezérív mentén mozog és 0 mutató segélyével a vetendő mag minősége és mennyiségéhez képest beállítható, miáltal a merítő kerekek is megfelelőleg állíttat­nak be. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Vetőgépekhez való merítő kerekek, jelle­mezve az által, hogy az A tengelyre B szelencze szilárdan, ismert kivitelű két C merítő kerék lazán van elrendezve összeköttetésben csuklós emeltyű-szer­kezettel, azon czélból,liogy ezen emeltyű­szerkezet segélyével a C merítő kerék-

Next

/
Thumbnails
Contents