11929. lajstromszámú szabadalom • Aktív anyag akkumulátorokhoz

Megjelent JSD8. évi julius hó 26-án. MAGY. IÍIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 11929. szám. VIIle. OSZTÁLY. Aktiv anyag akkumulátorokhoz. KNÖSCHKE BEINHOLD GÉPSZERELŐ LIPCSÉBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1898 márczius hó 10-ike. A találmány tárgya egy eljárás akkumu­látorokhoz való aktiv anyag előállítására. Az aktiv anyag java részében szivacsos szerkezetű ólom, melyet különleges módon állítunk elő és mely szerkezete következ­é ben a szóban levő czélra kiválóan alkal­mas. Ezt az ólmot más anyaggal keverjük, mely aránylag csekély mennyiségben alkal­mazva, a szivacsólmot szilárdabbá teszi, a nélkül, hogy az porozitásának és aktiv tulaj­donságának ártana. Az aktiv anyag alapanyagát képező szi­vacsos szerkezetű ólmot oly módon állítjuk elő, hogy fémes ólmot 10—20°/„-os salétrom­savban 5—10 perczig főzünk és a főzést még mielőtt a kristályos sók képződése meg­kezdődik, megszakítjuk. Ekkor a folyadékot lehűtjük és a lehűlt folyadékba fémes ólom eltávolítása után czinket, kokszot vagy sze­net — mely anyagokat csíkok vagy rudak alakjában alkalmazzuk — helyezünk el. Eze­ken a csíkokon vagy rudakon idő multával rendkívül finom csapadék válik le, mely szivacsos szerkezetű ólom és mely a rudak­ról lehúzható és tovább földolgozható. Az így előállított szivacsos ólom nem isza­pos, de rendkívül finom szerkezetű, és ezért aránylag kevés más anyaggal keverve fémes, szilárd, de egyúttal rendkívül porozus tö­meget képez. A szivacsos szerkezetű ólomhoz mangán­szuperoxydot adunk por alakjában, ezen kívül a pozitiv lemezek előállítására szol­gáló ólom kevés miniummal, a negatív le­mezek előállítására szolgáló pedig ólomge­léttel is keverhető, oly czélból, hogy az aktiv anyag az ólomtartóklioz jobban hozzá­tapadjon. Az előbb leírt módon előállított, rendkívül finoman eloszlott szivacsos szerkezetű ólom és manganoxydpor keveréke oly aktiv anya­got képez, mely igen szilárd és porozus. Az anyag maga fémes lévén, vezetőké­pessége igen nagy és az elektródák arány­lag igen rövid idő alatt formálhatók, ép úgy gyorsan végezhető a redukczió is, a nélkül, hogy a lemezek töltésüknél és kisütésüknél mechanikailag igénybe volnának véve. Ennek következtében sem az ólomtartók nem de­formálódnak, sem az aktiv anyag nem töre­dezik le, tehát könnyű és gyönge ólom­rácsok vagy tartók is használhatók, mi ismét az akkumulátorok holt súlyának csökkené­sét vonja maga után. Az ily módon szer­kesztett akkumulátoroknál üzemzavarok még akkor sem léptek föl, ha az akkumulátorok több ízben túlságosan nagy mértékben vé­tettek is igénybe, általában a leírt módon előállított aktiv anyaggal készült elektróda­lemezek úgy kapaczitás, mint tartósság te-

Next

/
Thumbnails
Contents