11885. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és készülék világítógáz előállítására

Megjelent 1898. évi julius li«> 21-én. fllAGY. tfÉj> KIK. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEI HAS 11885. szám. II/o. OSZTÁLY. Eljárás és készülék világítógáz előállítására. LEWES VIVIAN BYAM TANÁR GREENWICHIBEN (KENT GRFS. ANGLIA). A szabadalom bejelentésének napja 1898 február hó 28-ika. Ismeretes, hogy ha hydrogént, szénoxy­dot vagy vízgázt 10%-nál kevesebb acety­lénnel keverünk, a keverék gyakorlatilag véve nem világítólánggal ég el. Föltaláló számos kísérletet végzett, hogy eme tüne­mény okát megállapítsa és hogy a keveré­ket világítóláng létesítésére alkalmassá tegye. Kísérleteinek eredménye az, hogy ha a jel­zett gázokat methannal C Ht keveri, már rendkívül kis mennyiségű acetylén is elég­séges a láng világítóvá tételére. így pl. 3O°/0 methannal kevert hydrogén, szén­dioxyd vagy vízgáz tetszőleges mennyiségű acetylénnel keverve, világítógázt szolgáltat. Ugyanez történik, ha más nagy fényerejű lángot szolgáltató szénhydrogént, acety­lént, benzint, butylént használunk. A találmány tárgya egy eljárás vízgáz és methan keverékének nagyban való elő­állítására és ennek a keveréknek acetylén­nel vagy más nagy fényerejű lánggal égő gázzal való keverésére. A csatolt rajzon az 1. ábra függélyes metszetben az A gázfejlesztőt ábrázolja. Ez egy gázzáró palástból áll, melyet tűzálló anyagból készült falazat vesz körül és mely­ben alul a B rostély vagy tüzelés van elren­dezve. Az így keletkezett kemenczét koksz­szal, anthracittal vagy más sok szenet tar­talmazó tüzelőanyaggal töltjük meg, a tüzelő­anyagot meggyujtjuk és levegő befúvatásá­val vörös izzásig fölhevítjük. A levegő befúvatására a C Cl C1 lyukak vagy nyílá­sok szolgálnak. A jelzett nyílások legezél­szerűebben különböző magasságban vannak alkalmazva, úgy hogy a tüzelőanyagot egész tömegében és gyorsan hevíthessük föl a vörös izzásig, minthogy a kemencze fölső részében a kemencze alsó részében fejlő­dött szénoxydot a levegő befúvatása által széudioxyddá égetjük el. A kemenczének körülbelül fél magasságá­ban egy vízzel hűtött D gyűrűt alkalma­zunk. A gyűrű kerülete három pontján alkalmazott injektorokon gőz segélyével kát­rány vagy más olcsó, folyós vagy félig folyós szénhydrogén fúvatható be. Azonkívül ugyancsak három vagy több, a kerületbe eső ponton levegőt is lehet befú­vatni. A I) gyűrű a kemeneze G bélése által képezett tért egy helyen megszűkíti, a szűkület alatt pedig egy ékalakú kereszt­metszettel bíró szabad tért létesít. Eme berendezésnek az a czélja, hogy ha a tüzelőanyag a gázfejlesztőkemencze szű­kületén áthaladt, a légfúvók és kátrány­injektorok nyílását el ne tömje. A rostély alatt egy második K gőzbebo­csátó vau alkalmazva. A gázfejlesztőkemencze a rostély fölött

Next

/
Thumbnails
Contents