11868. lajstromszámú szabadalom • Tüzelő berendezés

Megjelent 181)8. évi julius hó SO-áu, MAGY. KIR. SZABADALMI JGJM HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 11868. szám. IIIC OSZTÁLY Tüzelő berendezés. KUBZWEBNHART ADALBERT IGAZGATÓ ZUCKMANTELBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 deczember hó 25-ike. Apró szemű szén vagy szénpor eltüzelése körül nagy nehézségek támadnak a tüzelő anyag finomsága következtében, a mennyi­ben a tüzelőanyag nagy része a rostélyon átesik. Azonkívül más nehézségek is léptek föl, úgy a közvetlen mint félgáz- vagy gáz­tüzelésnél. minek következtében az apró szemű vagy poralakú szénnemeket csak igen korlátolt mértékben használják. Jelen találmány azon föladatot van hi­vatva megoldani, miszerint az aprószemű tüzelőanyagokat a tüzelésre alkalmassá tegye és ezt első sorban azoknak elgázosítása által kívánja elérni. Mellékelt rajzon a találmány tárgya van föltüntetve, és pedig az 1. ábra metszet az la. ábra g - -h vonalán. la. ábra metszet az 1. ábra a—bésc—d vonalán. 1 h. ábra nézet és metszet az 1. ábra e—j vonalán. A 2., 3. és 4. ábrák a tüzelőberendezés más kiviteli alakjait tüntetik föl. 5. ábra metszet, az 5a. ábra e—f vonalán. 5a. ábra metszet az 5. ábra a—b vonalán, 5b. ábra metszet az 5. ábra c—d vo­nalán. 6. ábra egy részletet tüntet föl. Az ezen tüzelőberendezésnél használt gáz­generátor — mint az különben az 1. ábrá­ból kitűnik — egy közönséges lépcsős gáz­generátortól abban különbözik, hogy abban egy körszegmentalakú és kívülről egy p emeltyű segélyével mozgatható s tolattyú, továbbá a w1 w"- falak vannak beépítve és hogy az alsó r rostély különlegesen van szerkesztve. Ha ilyen rostélyon körülbelül diónagyságú tüzelőanyagokat gázosítunk el, úgy a tüzelő­anyag természetes lejtési szöge a rostélyon körülbelül állandó marad, úgy hogy a tüzelő­anyag fölső föliilete az A—B vonalban fekszik és ezen helyzetét megközelítőleg megtartja úgy, hogy az elgázosítás folya­mata szabályos marad. Máskép alakul a dolog portartalmú vagy poralakú tüzelőanyagoknál. Nemcsak a lég­huzam szűnik meg ezen tüzelőanyag hasz­nálatánál, hanem ennek lejtési szöge sem állandó, hanem mindinkább kisebbedik, míg végre egy vízszintes síkba megy át. Ennek oka abban rejlik, hogy nemcsak a tüzelő­anyag utángördülése, hanem porkavarodás is következik be. Idővel a tüzelőanyag az 1. ábrán látható A G vonal által jelzett helyzetbe kerül. Természetesen itt a gázfejlesztés annyira csökken, hogy az üzem teljesen megakad.

Next

/
Thumbnails
Contents