11863. lajstromszámú szabadalom • Eljárás tarkázott kettős jaquard fátyolszövetek előállítására

Megjelent 181)8. évi julius lió 21-én. MAGY. KIR. SZABADALMI ML VATA L SZABADALMI LEIKAS 11863. szára. XIV/b. OSZTÁLY. Eljárás tarkán mintázott kettős jaquard fátyolszövetek előállítására. H. VON BRUCK SÖHNE GYÁRI CZÉG CREFELDREN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 deczember hó 17-ike. Jelen találmány tárgyát eljárás képezi tarkán mintázott kettős jaquard-fátyolszö­vetek előállítására, mely az által jellemez­tetik, liogy a szövés csak egyszerű nyüsttel és csak egyszerű száddal történik, mind­amellett mindkét szövet egyenlő lesz és a ázövésnél képződő csomók hossza egyenlő, mi által oly egyenletes fátyolszövetet ka­punk, a melynek utánnyírása, az eddigi eljárás segélyével előállított szövetektől el­térőleg, elmaradhat. Az eljárás a mellékelt rajzokból követ­kezőképen magyarázható : 1—4. ábrák a szádképzést, 5—6. ábrák a fátyol-fonal és az alapláncz-fonal hely­zetét és mozgását mutatják be, a melyekből kitűnik, hogy ezek az eddigi eljárásokkal szemben nem keresztezendők. Alapul ezen magyarázatnál egy 4-soros szövet vétetett, melynél az 1 és 2 fátyolszálak a fölső szö­vetbe, a 3—4 szálak ellenben az alsó szö­vetbe kötnek, ha nem kell fátyolt képezniök. A fölső szövet alapláncz fonala a 8 9, az alsóé a 10 11 számokkal jelöltetik. A szádképzés a következőképen törté­nik : az 1. ábrában mind a négy fátyolfonal az alsó szádban van; a fölső szövet szá­mára G° alapvetülék vettetik be. A 2. ábrában az 1 és 2 fátyolfonalak föl­emeltetnek, míg a 3 éa 4 fonalak az alsó szádban maradnak; a 2 fátyolfónal befűzé­sére a fölső szövet számára S° tűzővetülék vettetik be. A 3. ábrában 3 és 4 fátyolfonalak föl­emeltetnek ; s a G" alapvetülék az alsó szö­vet számára bevettetik. - Föltéve, hogy a szövetben, e helyen az 1 fátyolfonal, pl. a kék látható legyen ; e czélból az 1 3 és 4 fátyolfonalak mély állásba hozatnak (4. ábra), a szövet alsó rész számára S" tűzővetülék bevettetik és az 1 fátyolfonal megtűzdeltetik. Ezután a 2 fátyol­fonal is mély állásba hozatik és a szövet fölsőrész számára G° 1 alapvetülék bevet­tetik; 8 ezek után az 1 és 2 fátyolfonalak fölemeltetnek, melyek közül az 1 fonal S" 1 tűzővetülékkel megtűzdeltetik, azután a 3 4 fonalak is fölemelkednek s az alsó szövet számára Gn 1 alapvetülékbe bevettetik. Ha e helyen a 2 fátyol fonalat akarjuk a szövetbe föltüntetni, a 2 3 ós 4 fonalak mély állásba hozatnak; az alsó szövet szá­mára S" 1 tűzővetülék bevettetik, mely utóbbi a 2 fátyolfonalat letűzdeli. Az 5. ábra szerint az alsó szövetbe be­tűzdelt fátyolszövet lánczfonalnak S°-tól -S'u -ig s innen S'Vig hátrahagyott utja egyenlő hosszú, úgy, hogy a szövetben a 6. ábrában föltüntetett képet adja. Ha a képzett szövetet az A B vonal irányában keresztül metszszük,

Next

/
Thumbnails
Contents