11848. lajstromszámú szabadalom • Csizmahúzó

Megjelent 181)8. évi julius lió 21-én. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEI HAS 11848. szám. XVIlI/a. OSZTÁLY. Csizmahuzó. GLUCHE VILMOS CZIPŐGYÁROS BOROSZLÓBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1898 január hó 11-ike. Az eddig ismert, czipő föl- és lehúzására szolgáló csizmahúzók teljesen hasznavehe­tetlenek, mivel az egyénnek nincsen támasz­téka, még abban az esetben sem, ha egyik kezével a falhoz támaszkodik. Jelen találmánynál e kényelmetlenséget úgy hárítjuk el, hogy állvánnyal bíró csizma­húzót használunk, melybe az egyén belé­kapaszkodhatik, mialatt egyik lábával a csizmahúzó deszkájára áll. E közben az egyén oly szilárd állást nyer, hogy másik lábát fölemelheti és a fölfüggesztett czipőbe tolhatja. Ezen csizmahúzóval, az eddig is­mertekkel ellentétben, fél-hosszú és hosszú­szárú csizmákat is föl lehet húzni. A mellékelt rajzban az 1. ábraazujonan szerkesztett csizmahúzó eltilnézete, 2. ábra hosszmetszete, 3. ábra fölülnézete, 4. ábra hátulnézete, 5. ábra a b kaucsuk-tömlővel ellátott a behajlás elülnézete természetes nagyságban, s végre a G. ábra az 5. ábra keresztmetszete. c csizma-húzó a behajlása, mint a 6. ábra mutatja, b kaucsuk-tömlővel olyképen van kibélelve, hogy ennek alsó d része még levegőt tartalmazzon. Ezáltal a kaucsuk-tömlő rugalmassá válik, minélfogva minden czipő, legyen az kicsiny vagy nagy, szilárdan tart; a czipő kérge emellett horzsolások és más sérülések ellen teljesen védve van. e állványra egymással csapok által össze­kötött három f lécz van erősítve. A víz­szintes f léczre mindkét oldalon két erős és megfelelő hosszú g szög van erősítve, ezen g szögre toljuk föl a czipő h fülét, s ennél­fogva lábunkat a czipő i nyílásába egysze­rűen be kell tolni, hogy a czipőt fölhúz­hassuk. E közben a másik láb c deszkán nyugszik, míg az egyén kezei az e állványt fogják. Ha csizmát akarunk fölhúzni, akkor azt oldalain lévő h fülekkel k lécz g szögére függesztjük föl. Hogy a csizmahúzó nyíl­irányú felbillenését megakadályozzuk, a két l lábat alkalmazzuk (2. ábra). Ahelyett, hogy a két g szöggel bíró k léczet a csizmahúzóra alkalmaznék, lehet­séges azt szék, asztal vagy más tárgyon is elrendezni, és ily módon hosszú vagy rö­vidszárú csizmák számára csizma-fölhúzóval rendelkezünk. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Állvánnyal bíró csizmahúzó, jellemezve azáltal, hogy a b behajlása b kaucsuk-

Next

/
Thumbnails
Contents