11838. lajstromszámú szabadalom • Újítás holländereken és papíranyag előállítására szolgáló hasonló gépeken

Meg-jelent I «Si)8. évi julins hó 18-án. MAGY SZABADALMI KIll. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 11888. szám. XIII/a. OSZTÁLY. Újítás hollándereken és papíranyag előállítására szolgáló hasonló gépeken. PARTINGTON EDWARD PAPIRGYÁROS GLOSSOPBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1898 február hó 12-ike. A jelen találmány tárgyát újítások képe­zik hollandereken és rostanyagok széttöré­sére és szétszaggatására szolgáló fölületekkel ellátott hasonló gépeken. Ezen találmányt pl. a közönséges holliinder alaplemezének és késhengerének, valamint az u. n. ('ame­rikai aprító gépeknél» a forgó őrlőkorongnak előállítására alkalmazhatjuk. A mellékelt rajzban a találmány tárgyát képező újítások néhány foganatosítási példá­ban vannak bemutatva. Az 1. ábra egy holliindernek a jelen talál­mány szerint foganatosított alaplemezének hosszmetszete. A 2. ábra ugyanannak keresztmetszete. A 3. ábra alaprajza. A 4. ábra ezen lemez módosított alakjá­nak alaprajza. Az 5. 6. és 7. ábrákban a találmánynak a hollánder késhengerén való alkalmazása van bemutatva alaprajzban és hossz-illetve keresztmetszetben. A 8. és 9. ábrák egy «amerikai aprító gép» forgó korongjának oldalnézete illetve metszete. A szokásos aczélkések, lemezek és aprí­tok helyett az alkalmas anyagból (pl aczél­ból) álló a keretet alkalmazzuk, mely egy­mástól oly távolságban elrendezett b lyukak­kal van ellátva, hogy közöttük vágó fémélek maradnak meg. A lyukakat keményfával (teafával), fémforgácsokkal, vagy egyéb alkalmas anyaggal vagy pedig oly fémmel töltjük ki, mely az a keret fémanyagánál nagyobb. Ezen töltés az alaplemez munkafölületéig ér, de ez utóbbi kissé kiáll, mivel a töltés gyorsabban kopik, mint az alaplemez fém­anyaga. A b nyílások köralakúak lehetnek, úgy hogy görbe vágó élek keletkeznek, vagy pedig (mint a 4. ábrában) a gép mozgási iránya felé lejtős élekkel bírhatnak. Ezen élek sokkal jobban hatnak a rostokra, mint az eddig szokásos kések vágó élei. Az ilyen alaplemez továbbá sokkal gyor­sabban és könnyebben szerelhető a gépbe, mint az eddig alkalmazott kések, de még olcsóbb is és tartósabb. Ha a találmányt késhengerek előállításá­nál alkalmazzuk (6. és 7. ábrák), akkor a kések helyett a hengernek mindegyik hor­nyába egy-egy hosszú fatuskót ékelünk. Az «amerikai aprító, gépeknél® (8. és 9. ábrák) a d korongot b nyílásokkal vagy czel­lákkal látjuk el, melyeket a fönt leírt módon kitöltünk. Az összetett munkaföliiletnek két külön­böző hatása van.

Next

/
Thumbnails
Contents