11836. lajstromszámú szabadalom • Szövött czikkek fehérítésére (festésére) szolgáló készülék és eljárás

Megjelent J 898. évi július hó 18-án. MAGY. A KIR. SZABADALMI J§f§Í HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS J18B6. szára. XIV/©. OSZTÁLY. Szövött czikkek fehérítésére (festésére) szolgáló készülék és eljárás. PICK LAJOS GYÁROS NACHODBAN ÉS ERBAN FERENCZ CHEMIKUS M/M HÖCHSTBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1898 január hó 17-ike. A szövött czikkeknek fehérítésére (illetve telítésére, főzésére és festésére) szolgáló, eddig ismert berendezések és készülékek avval a hátránnyal járnak, hogy a körülfolyó festékes fürdő az anyagban utakat keres ma­gának és csatornákat alkot, amelyekben az ellenállás aránylagosan csekélyebb mint a szomszédos részletekben. Ennél fogva a fiirdő körmozgása egyenetlen és ehhez képest a termék egyenetlenül van kezelve. Ez a jelen­ség különösen érezhetővé válik a fehérítés­nél, még pedig úgy, hogy az árú bizonyos részei épen nem vagy csak elégtelenül fő­zetnek, zsirtalaníttatnak, illetve fehéríttet­nek, s ezáltal a kész árú csekélyebb értékű, gyakran értéktelen lesz. Mindenféle javaslatok merültek föl ezen bajok elhárítására, de nem váltak be. A jelen találmány tehát oly eljárást és hozzátartozó készüléket tárgyal, mely a für­dőtől minden részében egyenletesen körül­folyt árút szolgáltat és a találmány lényege abban áll, hogy a fürdőnek munkálás köz­ben mindig más-más, ugrásszerűen változó irányt adunk, úgy, hogy egymásra következő különböző időszakokban a fürdő iránya, mi­alatt az árút átjárja, változik és ennek követ­keztében az árúnak mindig más más részei kerülnek a fürdő áramlásának irányába. Egyrészt t. i. a fürdő belépő helye mun­kálás közben folytonosan vagy ugrásszerűen változtatik és másrészt avval összemérten vagy tőle függetlenül a fürdő kilépő helye is más lesz, úgy, hogy ezáltal a fürdőnek a belépőtől a kilépő helyig való iránya foly­tonos változásnak van alávetve. Ezen eljárás végrehajtására azután egy készüléket használunk, amelybe a fürdőt szeletekre osztott szűrőfödélen át mindig más-más helyről juttatjuk, míg (pl. főző­katlanoknál) a szűrőfödél alatti teret falak által (központilag vagy tengelyei irányában) kamarákra osztják, melyek mindegyike kü­lön csővezeték által (vagy csatornák által) egy kormánytolóval (illetve csappal) áll ösz­szeköttetésben, amely azt folytonosan vagy ugrásszerűen ama hatályos készülékkel (szi­vattyú, belövelő, légűrkazán) közlekedésbe hozza, mely a fürdő körbenmozgását elő­idézi. Továbbá átlyukasztott szűrőköpenye­gek is létesíthetik a körfolyás irányának időnkénti változtatását, úgy, hogy a keze­lendő árúnak belsejében minden egyes pont többszörönkint és erélyesen folyó áramok által érintetik és a fürdőnek egyik irányban történő áramlásánál netán alakult csatornák a rákövetkező irányváltozásnál ismét meg­változnak és ártalmatlanná tétetnek. Ezen

Next

/
Thumbnails
Contents