11801. lajstromszámú szabadalom • Szövött czikkek egyesítése ragasztás által és készítésükre szolgáló eljárás

Megjelent 181)8. évi julius 14 én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 11801. szám, XIV/e. OSZTÁLY. Szövött czikkek egyesítése ragasztás által és készítésükre szolgáló eljárás. C. M. CHWALLA'S SÖHNE CZÉG ÉS WISSMANN & BKÜGKNER CZÉG BÉCSBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 deczember hó 27-ike. Eddig többszínű szövött czikkek csakis szövés vagy nyomás által állíttattak elő. Ilyen többszínű szövetekre gyakran sür­gősen szükség van, pl. zászlók, díszítések, lobogók, csokor- vagy koszorúszalagok készí­téséhez és ezek, valamint a mindig szükséges szövetek, mint nemzeti szalagok, színházi dísz- vagy jelmez-szövetek, nagyon is drágák, mivel a fönt jelzett módon állíttatnak elő. Jelen szabadalom szerint egyszínű, nagyobb­részt mindig raktáron levő szövetek vagy szalagok a széleik mentén történő ragasztás által egyesíttetnek. Ragasztószerül alkalmas a kaucsukoldat kiváló ragasztóerejénél, vízállóságánál és könnyű kezelésénél fogva, de más tetszés­szerinti ragasztóanyag is használható. A ragasztás maga azáltal történik, hogy az egyesítendő részeket összekötendő széleik mentén ragasztószerrel látjuk el (még pedig vagy egy-egy, vagy pedig mindkét egyesí­tendő darab szólót) és azután az egyesítést előidézzük. Ezt vagy kézművileg vagy géppel végezhetjük. Föltéve, hogy három szalag volna a kö­zépső szalag szélei mentén egyesítendő, lí czélból a bal szalagot a jobboldali fölső szélén, a jobb szalagot pedig a baloldali fölső szélén és esetleg a középső szalag mindkét szélét, de ez utóbbit alant ragasztóanyaggal el­látjuk, minekutána ezeket a szalagokat a ragasztott szélekkel egymásra fektetve, egye­sítjük és száradni hagyjuk. Egy ily módot, mellyel ezt az egyesítést előidézhetjük, a mellékelt rajz alapján bő­vebben meg fogjuk magyarázni. A választott példát folytatva, a két, fölső szélén befelé nézve ragasztóanyaggal el­látandó szalagot megfelelő távolságban egy­mástól az 1 hengerre, a középső szalagot az előbbiekhez kellő viszonyban a 2 hen­gerre helyezzük és a 5 illetve a 4 nyilak irányában az 5 illetve 6 asztalkához vezet­jük, melyet alkalmas módon ragasztóanyag­gal ellátunk. A rajz szerint ez azáltal tör­ténik, hogy egy bizonyos magasságban levő eltolható vonalzó 7, hogy a ragasztóanyag réteg-vastagsága szabályozható legyen, mely­hez a ragasztóanyag-sáv belső vonalának megfelelő derékszögű léczek 14 vannak alkalmazva (2. ábra fölső nézet), az előtte 8-nál szabadon fekvő ragasztóanyagot (kau­csuk* oldatot vagy más ragasztóanyagot) visszatartja és épen csak annyit enged

Next

/
Thumbnails
Contents