11776. lajstromszámú szabadalom • Eljárás füsttelen lőpor előállítására

Megjelent 181)8. évi julius l»ó 12-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 11776. szám. XlX'g. OSZTÁLY. Eljárás füsttelen lőpor előállítására. SCHRATZENTHALLER BÉLA VASÚTI HIVATALNOK BÉCSBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1898 február hó 10-ike. Jelen találmány tárgya lényegében ipari és katonai czélokra használható fiisttelen lőpor előállítása, mely produktumot a föltaláló «Unionit»-nak nevez. E lőpornak, melyet lemezkék vagy szemcsék alakjában állítha­tunk elő, az osztrák füstiiélküli lőporral szemben azok az előnyei, hogy csekélyebb a visszalökés, kevesebb az explózió után visszamaradt szilárd anyag; abszolút veszély­telen, ütésre, lökésre és nedvességre érzé­ketlen, azonföliil előállítása tetemesen olcsóbb és egyszerűbb, valamint robbantó hatása sok­kal nagyobb, mint az osztrák füsttelen lőporé; mert pl. jelen találmánybeli produktumból 1.5 g.-al ugyanolyan eredményt értünk el, mint 2.5 g. osztrák füstnélküli lőporral. Megjegyzendő még, hogy e találmánybeli lőpor a képzelhető legnagyobb állandóság­gal bír, úgy annyira, hogy bomlás vagy oxidáczió következtében explózió, tehát eset­leges szerencsétlenség elő nem fordulhat. Az előállítás lényege nem változik akár lemez, akár pedig szemcsés alakú lőport készítünk, csak a részletben nyilvánul kü­lönbség. A lemezalakú füsttelen lőpor előállítása a következő: Tiszta gyapotból készült, kitűnő erős szűrő papírlapokat megfelelő nagyságú saválló tálczákon egy, 2 rész 48°-os füstölgő salé­tromsavnak és 1 rész jól lehütött 66°-os konczentrált angol kénsavnak keverékével öntünk le és pedig olyképen, hogy előbb a tálcza fenekét megnedvesítve, egy szűrő­lapot helyezünk rá és miután ez teljesen átnedvesedett, a többi lapot föléje helyezzük. Használható egy, 1 rész 1.5 fajsúlyú salétromsavnak 3 rész 66°-os kénsavval való keveréke, vagy 4 rész 1.5 fajsúlyú salétromsavnak 10 rész 184 fajsúlyú kén­savval való keveréke is. Először csak 5 ivenként történik a nitrá­lás 0.75 kg. savkeverékben. A keveréket a papírlapokkal lazán betakarva legalább 2 óra hosszáig állani hagyjuk. Ezután a lapo­kat legczélszerűbben folyóvízben igen ala­posan kimossuk. Ha folyóvízzel nem rendel­kezünk, akkor a lapokat ferdén álló víz­medenczébe állítjuk, mely utóbbiak állandó ki- és befolyással bírván, tiszta vízzel meg­töltetnek. A víz több iz ben változtatandó és a savval itatott papírlapok körülbelül 2 óra hosszáig maradjanak a vízben. Az ala­posan kimosott papírlapok ezután egy, 5 rész ammóniáknak 100 rész vízben való oldatából álló fürdőbe kerülnek, melyben 3—4 óráig vesztegelnek. E művelet által, mit «stabilizálásnak» nevezünk, a savnak legutolsó nyomait is eltávolíthatjuk. Az így kezelt lapokat az előbb leírt mó

Next

/
Thumbnails
Contents