11772. lajstromszámú szabadalom • Eljárás fürtszőlők eltartására

jAi Megjelent 18 98. évi julius hó 13-án . MAGY. g|| KIR. SZABADALMI jgBS HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 11772. szám. I V/e. OSZTÁLY­Eljárás fürtszőlők eltartására. D" FÖLDVÁRY LÁSZLÓ CS. ÉS KIR. KAMARÁS FÖLDBIRTOKOS DUNA-HARASZTIBAN (PESTMEGYE). A szabadalom bejelentésének napja 1898 február hó 18-ika. A jelen találmány czélja fürtszőlőknek oly' eltartása, hogy azok üde, friss külsejü­ket évek során át megtartsák. E czélból a szőlőfürtöket száruknál fogva oly térben akgatjuk föl, a mely tökéletesen telítve van szénsavval. A mellékelt rajz a szőlők ilyen konzerválására szolgáló ürtérnek egy kivi­teli formáját tünteti föl. Az adott esetben ez egy b láda, légmentesen záródó a födél­lel, melybe vízszintes helyzetben c rudak vannak helyezve a végből, hogy a d szőlő­fürtöket ezekre akgassuk. Midőn a d szőlő­fürtök a c rudakon elhelyeztettek, az a födelet légmentesen lezárjuk s az e kurta csövön át szénsavat vezetünk a ládába A mint a szénsav tért foglal a ládában, a levegőt az f kurta csövön át kiszorítja. Mi­helyt a láda teljesen megtelt szénsavval, az e és f kurta csöveket légmentesen el­zárjuk s az így eltett szőlőfürtök éveken át mégtartják friss és üde kinézésüket. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás fürtszőlők eltartására, jellemezve az által, hogy azokat szárainál fogva, lég­mentesen elzárt és szénsavval megtöl­tött b ládában e czélra szolgáló c ru­dakra akgatjuk. (1 rajzlap melléklettel.) PA M AS KÉSZVÉ /ÍYTÁkéA^ÁG NYOMDÁJA DÜDAPSSTKNI

Next

/
Thumbnails
Contents